logo isranews

logo small 2

งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ๓ ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤษภาคม 2556 เวลา 21:12 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

งานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ๓
 “สร้างอาหารเพื่อชุมชน   สร้างสังคมที่เป็นธรรม”
วันอังคารที่ ๒๑พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่  


(ร่าง) กำหนดการกิจกรรมวิชาการ

๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.   ร่วมกิจกรรมการออกร้าน นิทรรศการ และการจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ครั้งที่ ๓ “สร้างอาหารเพื่อชุมชน   สร้างสังคมที่เป็นธรรม”

๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.        ร่วมแลกเปลี่ยนงานวิจัย

เรื่องที่ 1 ข้อจำกัดของการมีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์อย่างเพียงพอในจังหวัด  เชียงใหม่และลำพูน    นำเสนอโดย ดร.สมคิด  แก้วทิพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่องที่ 2 กระบวนการเสริมสร้างภาวะผู้นำและการมีส่วนร่วมในกลไกทางนโยบายด้านการเกษตรของเกษตรกรเกษตรอินทรีย์ผู้หญิง นำเสนอโดย คุณเกษศิรินทร์  พิบูลย์     สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน

ดำเนินรายการโดย  คุณอรุณี  เวียงแสง   ผู้ประสานงานกลไกกลางสนับสนุนเครือข่ายงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    ระดมความคิดเห็น เรื่องทิศทางการพัฒนาข่วงเกษตรอินทรีย์ฯและตลาดเกษตรอินทรีย์       นำการแลกเปลี่ยนโดย    

๑.    อาจารย์ชนวน รัตนวราหะ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.    คุณละไมพร วณิชย์สายทอง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่

๓.    คุณวีนัส สมจักร ประธานแม่กาดเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่

๔.    ตัวแทนผู้บริโภคเกษตรอินทรีย์

๕.    คุณจีรวรรณ์ โสดาวัฒน์ ผู้จัดการสมาคมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ

๖.    ผู้ร่วมงานทุกคน

ดำเนินรายการโดย ดร.ชมชวน  บุญระหงษ์     วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.    พิธีทอดผ้าป่า ณ ข่วงเกษตรอินทรีย์เชียงใหม่