logo isranews

logo small 2

พบ สนช. 2 รายตั้ง“เมีย-ลูก”ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว เงินเดือน 2 หมื่น

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11:32 น.
เขียนโดย
isranews

พบ “พล.ร.อ.ธราธร-พล.อ.สิงห์ศึก” 2 สนช. สายทหาร ตั้ง “เมีย-ลูก” เป็นผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการประจำตัว รับเงินเดือน 2 หมื่นบาท ตั้งแต่ ธ.ค. 2557

PIC sapa 26 2 58 1

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อย่างน้อย 2 ราย ที่แต่งตั้งภรรยา-บุตร เป็นผู้ช่วยประจำตัว และผู้ชำนาญการประจำตัว โดยได้รับเงินเดือนกว่า 20,000 บาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบในคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 พบว่า มี สนช. อย่างน้อย 2 ราย แต่งตั้งภรรยา-บุตร เป็นผู้เชี่ยวชาญ สนช. และผู้ชำนาญการประจำตัว สนช.

โดยคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 102/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิก สนช. ระบุว่า พล.ร.อ.ธราธร ขจิตสุวรรณ สนช. ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ขอแต่งตั้ง เรือตรีหญิง อนพัทย์ ขจิตสุวรรณ (บุตร) เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป

ขณะที่คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 43/2558 เรื่องแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิก สนช. ระบุว่า พล.ร.อ.ธราธร ขอแต่งตั้ง พล.ร.ต.หญิง พวงพลอย ขจิตสุวรรณ (ภรรยา) เป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 24,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป 

นอกจากนี้ยังพบว่า คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เลขที่ 1778/2557 พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร สนช. อดีตที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ขอแต่งตั้ง ร้อยโทบดินทร์ สิงห์ไพร (บุตร) เป็นผู้ชำนาญการประจำตัว ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิก สนช. มีหน้าที่และความรับผิดชอบศึกษาค้นคว้าข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายประกอบการดำเนินงานของสมาชิก สนช. และศึกษาสภาพปัญหาและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อรวบรวมจัดทำญัตติ กระทู้ถาม ข้อหารือ หรือข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก สนช.

ส่วนผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิก สนช. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์กับสมาชิก สนช.

PIC สนชชวยงาน 1

PIC สนชชวยงาน 2

PIC สนชชวยงาน 3