logo isranews

logo small 2

เปิด น.ส.3 ป่าสักทอง 5 พันต้น 10 ล.“จาตุรนต์"ไม่พบชื่อ"พ่อ"เจ้าของ

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 20 พฤษภาคม 2557 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

เปิด น.ส.3 จ.เพชรบูรณ์ ปลูกต้นสักทอง 5 พันต้น 10 ล้าน “จาตุรนต์” ออกปี 37 ไม่พบชื่อ “พ่อ” เคยถือครองก่อนให้มรดก 

PIC-จาตรนต-5

จากกรณี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ยืนยันสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ว่า ต้นสักทอง 5,000 ต้น มูลค่า 10 ล้านบาท จำนวน 55 ไร่ ปลูกบนที่ดินน.ส.3 จังหวัดเพชรบูรณ์ 4 แปลง และนำไปจำนองไว้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นมรดกของบิดา ส่วนสาเหตุที่มีราคาสูงเพราะว่ามีอายุถึง 20 ปีแล้ว และก็เป็นราคาที่เกิดจากการประเมินต้นสักใหม่

(อ่านประกอบ : "จาตุรนต์" แจงป่าสัก 55 ไร่ บนพื้นที่ นส.3 ไม่มีปัญหา มรดกพ่อให้มา)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบที่ดิน ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้ง 4 แปลง ที่นายจาตุรนต์ครอบครองไว้ปลูกต้นสักทอง 5,000 ต้น มูลค่า 10 ล้านบาท พบรายละเอียด ดังนี้

1.น.ส.3 เลขที่ 278 เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 4 ตารางวา ระบุว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง บุตรนายอนันต์ – นางเฉลียว ได้นำพิสูจน์ที่ดินแปลงที่กล่าวข้างต้นว่าได้ทำประโยชน์ที่ดินแล้ว ได้มาวันที่ 28 มกราคม 2537

PIC-โฉนดปาสกจาตรนต-1

ด้านหลัง น.ส.3 ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 นายจาตุรนต์ นำที่ดินแปลงดังกล่าวจำนองเป็นประกันกับ ธ.ก.ส. จำนวนเงิน 144,000 บาท

2.น.ส.3 เลขที่ 307 เนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ระบุว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง บุตรนายอนันต์ – นางเฉลียว ได้นำพิสูจน์ที่ดินแปลงที่กล่าวข้างต้นว่าได้ทำประโยชน์ที่ดินแล้ว ได้มาวันที่ 28 มกราคม 2537

PIC-โฉนดปาสกจาตรนต-2

ด้านหลัง น.ส.3 ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 นายจาตุรนต์ นำที่ดินแปลงดังกล่าวจำนองเป็นประกันกับ ธ.ก.ส. จำนวนเงิน 180,000 บาท

3.น.ส.3 เลขที่ 224 เนื้อที่ 11 ไร่ 1 งาน 1 ตารางวา ระบุว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายจาตุรนต์ ฉายแสง บุตรนายอนันต์ – นางเฉลียว ได้นำพิสูจน์ที่ดินแปลงที่กล่าวข้างต้นว่าได้ทำประโยชน์ที่ดินแล้ว ได้มาวันที่ 28 มกราคม 2537

PIC-โฉนดปาสกจาตรนต-3

ด้านหลัง น.ส.3 ระบุว่า เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 นายจาตุรนต์ นำที่ดินแปลงดังกล่าวจำนองเป็นประกันกับ ธ.ก.ส. จำนวนเงิน 180,000 บาท

4.น.ส.3 เลขที่ 190 เนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 74 ตารางวา ระบุว่า หนังสือรับรองการทำประโยชน์ฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า นายมวน เพชรมะณี บุตรนางมุข ได้นำพิสูจน์ที่ดินแปลงที่กล่าวข้างต้นว่าได้ทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว ได้มาในเดือนเมษายน 2527

PIC-โฉนดปาสกจาตรนต-4

ด้านหลัง น.ส.3 ระบุว่า เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2537 นายมวน ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับ นายทองสา ผาสุข

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 นายทองสา ขายที่ดินให้กับนางทองสี ผาสุข

จากนั้นเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2537 นางทองสี ขายที่ดินให้กับนายจาตุรนต์

และเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2537 นายจาตุรนต์ นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจำนองกับ ธ.ก.ส. จำนวนเงิน 270,000 บาท

PIC-หลงโฉนดจาตรนต-4

ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ใน น.ส.3 ทั้ง 4 แปลง พบว่า  เลขที่ 278, 304 และ 224 ระบุชื่อนายจาตุรนต์ เป็นผู้ถือครองคนแรก ขณะที่เลขที่ 190 ระบุชื่อนายทองสา เป็นผู้ถือครองคนแรก และเพิ่งขายให้นายจาตุรนต์เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2537

ไม่ปรากฎชื่อ นายอนันต์ ฉายแสง (บิดานายจาตุรนต์) เคยเป็นผู้ถือครองที่ดินแต่อย่างใด

 

อ่านประกอบ : ป่าสักทอง 55 ไร่ 10 ล้าน“จาตุรนต์” ล็อคเก็ตโบราณ ร.5 ประเมินค่าไม่ได้ !