logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Isranews
  • กระจายข่าว
  • ประชุมใหญ่วิชาการสื่อสารมวลชนระดับชาติ ปี ๒๕๕๔ หัวข้อ “อนาคตสื่อไทย : ความท้าทายภายใต้ รัฐ ทุน และเทคโนโลยี”