logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Isranews
  • กระจายข่าว
  • “เอสซีจี จับมือ กรุงเทพธุรกิจ” เปิดตัวหนังสือ “เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤติมหาอุทกภัย”