logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Isranews
  • กระจายข่าว
  • กระทรวงวิทย์ ปั้น “กรุงเทพฯ เมืองแห่งการเริ่มต้นสตาร์ทอัพ” ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมก่อนผุดย่านนวัตกรรม