logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • การสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 เรื่อง ทางเลือกของสวัสดิการสังคมสำหรับคนไทย: ทัศนะจากประชาเสวนา โดย สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย