logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • เอกสารประกอบการจัดงาน เรื่อง สวัสดิการชุมชนรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดโดย คณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เครือข่ายสวัสดิการชุมชน 5 ภาค