logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • เอกสารประกอบการสัมมนา เวทีประชุมวิชาการเพื่อระดมความคิดเห็นเรื่อง รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในกรุงเทพมหานคร จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย ให้การสนับสนุน จากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส)