logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • เอกสารวิชาการประกอบการประชุมย่อย สะท้อนอุดมการณ์ แนวคิด...สู่รูปธรรมจากคนทำงาน หัวข้อ รูปธรรม...สะท้อนแนวคิดการพัฒนาสุขภาพชุมชน จาก สถาบันวิจัยและพฒนาระบบสุขภาพชุมชน