logo isranews

logo small 2

อ้างเปิดเผยไม่ได้! “อิศรา”ยื่นพ.ร.บ.ข้อ มูลข่าวสารฯขอคำสั่งตั้งผช.สปช.

เขียนวันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 05 มีนาคม 2558 เวลา 15:45 น.
เขียนโดย
isranews

กลุ่มทะเบียนประวัติฯ สปช. อ้าง เปิดเผยข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน ไม่ได้! “สำนักข่าวอิศรา” ยื่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ขอคำสั่งตั้งผู้ช่วยงาน-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเครื่องบิน

PIC tienchai 5 3 58 1

จากกรณีนายเทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อ ไม่ทราบว่าใน สปช. มีการตั้งเครือญาติเข้ามาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงาน เหมือนกับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) หรือไม่ อย่างไรก็ดี สปช. ใช้ระเบียบเดียวกับ สนช. ดังนั้นหากพบ สปช. คนใดแต่งตั้งเครือญาติมาช่วยงานจะปฏิบัติเหมือนกับ สนช. คือให้ลาออกนั้น

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ติดต่อไปยังกลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่แทนสำนักงานเลขาธิการ สปช. เพื่อขอข้อมูลคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. ทุกราย เพื่อตรวจสอบว่ามีการแต่งตั้งเครือญาติเข้ามาด้วยหรือไม่ เนื่องจากในเว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้เปิดเผยข้อมูล เหมือนกับเว็บไซต์สำนักเงานเลขาธิการวุฒิสภา

อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่ประจำกลุ่มงานทะเบียนฯ ระบุว่า คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงาน ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เหมือนกับของ สนช. หากอยาทราบรายละเอียดให้ยื่นขอข้อมูลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ผู้สื่อข่าวจึงยื่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวน 2 ฉบับ คือขอคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. ทุกราย และขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินของสมาชิก สปช. ทุกราย ถึงนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดดังนี้

ที่ สอร.สนข.020/2558

5 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเอกสารคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่าน

เรียน นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของท่าน ดังต่อไปนี้

1.เอกสารคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่าน ทุกตำแหน่ง

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา

ที่ สอร.สนข.021/2558

5 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่าน

เรียน นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของท่าน ดังต่อไปนี้

1.เอกสารค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านที่เดินทางโดยเครื่องบินนับตั้งแต่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน
2.เอกสารค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง
3.เอกสารการเดินทางของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านว่าเดินทางไปที่ใดบ้าง และเดินทางกี่รอบ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา