logo isranews

logo small 2

สำนักเลขาฯสภาเบี้ยว! ไม่ให้คำสั่งตั้งผช.สปช.“อิศรา”-เอาข้อมูลเรียงใหม่เป็นตาราง

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 15:10 น.
เขียนโดย
isranews
หมวดหมู่

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนฯ เบี้ยว! เปิดเผยคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ-ผู้ชำนาญการ-ผู้ช่วยดำเนินงาน สปช. แก่ “อิศรา” แต่เอาไปจัดเรียงใหม่เป็นตาราง ได้แค่ข้อมูลสิ้นสุดวันที่ 12 มี.ค.นี้ ก่อนหน้านี้ตรวจสอบไม่ได้แต่งตั้งใครบ้าง อ้างมติที่ประชุม กก.ข้อมูลข่าวสารฯ ชี้เห็นเลขบัตรปชช.-ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

PIC sapa 17 3 58 1

จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ยื่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ไปยังสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยข้อมูลคำสั่งดังกล่าวแก่สำนักข่าวอิศรานั้น

(อ่านประกอบ : กก.ข้อมูลข่าวสาร สภาฯไฟเขียวเปิดคำสั่งแต่งตั้ง ผช. สปช.ให้“อิศรา”)

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ได้ปฏิเสธที่จะให้คำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัว สปช. แก่สำนักข่าวอิศรา แต่กลับไปจัดเรียงข้อมูลใหม่ในรูปแบบตาราง ซึ่งมีข้อมูลสิ้นสุดถึงแค่วันที่ 12 มี.ค. 2558 เท่านั้น โดยไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าก่อนหน้านี้ทาง สปช. แต่งตั้งใครเข้าไปช่วยงานบ้าง และมีการเปลี่ยนแปลงบุคคลที่เข้าไปช่วยงานหรือไม่

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ระบุว่า เหตุผลที่ไม่สามารถให้คำสั่งฉบับเต็มแก่สำนักข่าวอิศรา ตามที่ร้องขอมาตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯได้นั้น เนื่องจากมติในที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ ยืนยันว่า ในคำสั่งฉบับเต็มปรากฏเลขประจำตัวบัตรประชาชนของสมาชิก สปช. และผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. อยู่ ซึ่งเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ตามมาตรา 15 (5) ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

“ที่ประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ เห็นว่า เอกสารคำสั่งฉบับเต็ม มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนติดมาด้วย ไม่เหมือนคำสั่งของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน จึงเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ ดังนั้นทางเราจึงจัดทำให้ได้ในรูปแบบตาราง” เจ้าหน้าที่ดังกล่าว ระบุ

อย่างไรก็ดี สำหรับมาตรา 11 วรรคสาม ของ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ ระบุว่า ข้อมูลข่าวสารของราชการที่หน่วยงานรัฐจัดหาให้ ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้วในสภาพที่พร้อมจะให้ได้ มิใช่เป็นการต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ จำแนก รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ เว้นแต่เป็นการแปรสภาพเป็นเอกสารจากข้อมูลข่าวสารที่บันทึกไว้ในระบบการบันทึกภาพหรือเสียง ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบอื่นใด ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการกำหนด แต่ถ้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่า กรณีที่ขอนั้นมิใช่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้า และเป็นเรื่องจำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพสำหรับผู้นั้นหรือเป็นเรื่องที่จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ หน่วยงานของรัฐจะจัดหาข้อมูลข่าวสารนั้นให้ก็ได้

(เอกสารที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนฯ ให้แก่สำนักข่าวอิศรา)

PIC เอกสาร สปช 1

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา ได้ยื่น พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 2 ฉบับ คือขอคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานของ สปช. ทุกราย และขอค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินของสมาชิก สปช. ทุกราย ถึงนายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รายละเอียดดังนี้

ที่ สอร.สนข.020/2558

5 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเอกสารคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่าน

เรียน นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของท่าน ดังต่อไปนี้

1.เอกสารคำสั่งแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ และผู้ช่วยดำเนินงานประจำตัวสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่าน ทุกตำแหน่ง

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา

ที่ สอร.สนข.021/2558

5 มีนาคม 2558

เรื่อง ขอเอกสารค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยสารทางเครื่องบินของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่าน

เรียน นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา มีความประสงค์ขอใช้สิทธิ์ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของท่าน ดังต่อไปนี้

1.เอกสารค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านที่เดินทางโดยเครื่องบินนับตั้งแต่ได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งจนถึงปัจจุบัน

2.เอกสารค่าใช้จ่ายของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านว่ามีการเบิกค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่บ้าง

3.เอกสารการเดินทางของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติทุกท่านว่าเดินทางไปที่ใดบ้าง และเดินทางกี่รอบ

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสำเนา พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ภายในระยะเวลา 15 วัน นับจากได้รับหนังสือฉบับนี้ จักขอบพระคุณยิ่ง

ด้วยความเคารพอย่างสูง

ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา

อ่านประกอบ : 
กก.ข่าวสารถกปม"อิศรา"ขอคำสั่งตั้งผช.สปช.-“เทียนฉาย”ย้ำใช้มาตรฐานเดียวสนช.
อ้างเปิดเผยไม่ได้! “อิศรา”ยื่นพ.ร.บ.ข้อ มูลข่าวสารฯขอคำสั่งตั้งผช.สปช.