logo isranews

logo small 2

อผศ.คว้างานขุดคลอง ปภ.อุบลฯเพิ่ม98ล.เบ็ดเสร็จ 457 สัญญา โกย 1,557 ล.

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09:30 น.
เขียนโดย
isranews

พบข้อมูล อผศ.รับงานขุดคลองปภ.อุบลฯ เพิ่มอีก 33 สัญญา วงเงิน 98 ล้าน นับรวมของเดิมยอดพุ่ง 457สัญญา เบ็ดเสร็จโกย 1,557ล้าน เผย ตั้งพล.ท.สวัสดิ์ ทัศนา รองผอ.อผศ. ทำหน้าที่ ปธ.สอบเป็นทางการ ด้าน ‘บิ๊กป้อม’ เร่งรัดผลการตรวจสอบ แจงปชช.โดยเร็ว กำชับทำงานด้วยความซื่อสัตย์-โปร่งใสตามนโยบายรัฐบาล

purtwwwwwdddd

จากกรณีสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า นับตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ก.ค.2557 ที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ลงมติรับทราบมติคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2557เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ที่ให้องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.)ได้รับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการรับจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ จนถึงปัจจุบัน ( 12 ก.พ.2559) 

อผศ. ได้รับงานว่าจ้างพัฒนาหรือก่อสร้างปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง ลำรางสาธารณะ งานสร้างฝายกั้นน้ำ และงานลอกท่อระบายน้ำ จากหน่วยงานราชการ จำนวน 6 แห่ง 424 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,458,847,255 บาท โดยงานในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีจำนวนมากที่สุด วงเงิน 1,049,649,925.32 บาท  

(อ่านประกอบ : เจาะ 424 สัญญา อผศ.รับจ้างขุดคลอง 6 หน่วยงานรัฐทั่วปท. แค่ปีครึ่งโกย1.4 พันล.)

ล่าสุดสำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า เมื่อวันที่ 29 ก.ค.2558 อผศ.ได้ทำสัญญารับจ้างงานขุดลอกคลอง กับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี อีกจำนวน 33 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 98,981,000 บาท  (ดูรายละเอียดในตาราง) 

ลำดับ รายละเอียด คู่สัญญา วงเงิน วันเริ่มต้น วันสิ้นสุด หน่วยงานว่าจ้าง
1 ขุดลอกห้วยคุ้ม อผศ. 1,478,000.00 29 ก.ค. 58 26 พ.ย. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
2 ขุดลอกห้วยโศก อผศ. 1,873,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
3 ขุดลอกห้วยเสียว อผศ. 2,465,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
4 ขุดลอกคลองรอบป่าดงตานอ และสระขอนแก่น อผศ. 2,464,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
5 ขุดลอกห้วยคล้า อผศ. 2,859,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
6 ขุดลอกห้วยคล้า ม.4 อผศ. 2,958,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
7 ขุดลอกห้วยคล้า ม.9 อผศ. 2,958,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
8 ขุดลอกห้วยแคน ม.11 อผศ. 1,388,000.00 29 ก.ค. 58 6 พ.ย. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
9 ขุดลอกห้วยกรับือ ม.10 อผศ. 3,448,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
10 ขุดลอกคลองห้วยม่วง ม.14 อผศ. 4,338,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
11 ขุดลอกคลองอิสานเขียว ม.2 อผศ. 6,418,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
12 ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยคบ ม.14 อผศ. 9,858,000.00 29 ก.ค. 58 25 ม.ค. 59 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
13 ขุดลอกหนองใหญ่ ม.15 อผศ. 14,768,000.00 29 ก.ค. 58 10 ก.พ. 59 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
14 ขุดลอกห้วยคำผักหนาม ม.2 อผศ. 1,938,000.00 29 ก.ค. 58 26 พ.ย. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
15 ขุดลอกร่องน้ำจาง ม.2 อผศ. 1,251,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
16 ขุดลอกร่องแดง ม.9 อผศ. 1,235,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
17 ขุดลอกร่องกุง ม.5 อผศ. 1,712,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
18 ขุดลอกห้วยดวน ม.3 อผศ. 1,302,000.00 29 ก.ค. 58 - ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
19 ขุดลอกห้วยสุระ ม.6 อผศ. 2,878,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
20 ขุดลอกห้วยหินสิ่ว ม.9 อผศ. 2,954,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
21 ขุดลอกห้วยหินลาด-ดอนปู่ตา ม.5 อผศ. 3,559,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
22 ขุดลอกกุดสมิง ม.4 อผศ. 3,562,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
23 ขุดลอกร่องวังวัว ม.5 อผศ. 1,968,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
24 ขุดลอกหนองเลิง ม.1 อผศ. 1,973,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
25 ขุดลอกห้วยฝา ม.8 อผศ. 1,970,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
26 ขุดลอกห้วยทราย ม.6 อผศ. 1,418,000.00 29 ก.ค. 58 6 พ.ย. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
27 ขุดลอกห้วยโสกกัง ม.9 อผศ. 1,710,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
28 ขุดลอกห้วยม่วง ม.9 อผศ. 1,818,000.00 29 ก.ค. 58 26 พ.ย. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
29 ขุดลอกห้วยแก้งเค็ง ม.4 อผศ. 1,818,000.00 29 ก.ค. 58 26 พ.ย. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
30 ขุดลอกลำห้วยแจ้ง ม.1 อผศ. 1,968,000.00 29 ก.ค. 58 6 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
31 ขุดลอกลำห้วยกระแสน ม.9 อผศ. 1,968,000.00 29 ก.ค. 58 6 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
32 ขุดลอกลำห้วยตาดเค็ง ม.4 อผศ. 1,968,000.00 29 ก.ค. 58 6 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี
33 ขุดลอกทำนบห้วงไร่ ม.2 อผศ. 2,738,000.00 29 ก.ค. 58 26 ธ.ค. 58 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี

หากนับรวมเฉพาะสัญญาจ้างงาน 4 สัญญา วงเงิน 6,758,000 บาท  ที่ อผศ. ได้รับจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี ซึ่งปรากฎอยู่ใน 424 สัญญา 

เท่ากับว่า อผศ.ได้ทำสัญญารับจ้างงานขุดลอกคลอง กับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 13 อุบลราชธานี เป็นจำนวนทั้งสิ้น 37 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 105,739,000 บาท

แต่หากนำไปนับรวมสัญญาจ้างงานในภาพรวมทั้งหมด  ที่ได้รับไปก่อนหน้านี้ 424 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,458,847,255 บาท 

เท่ากับว่า ปัจจุบัน อผศ.ได้รับสัญญาจ้างขุดลอกคลองไปทั้งหมด 457 สัญญา รวมวงเงินทั้งสิ้น 1,557,828,255 บาท

สำหรับหน่วยงานที่ว่าจ้าง อผศ.มากที่สุด ยังคงเป็น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมวงเงิน 1,148,627,925 บาท 

อย่างไรก็ตาม สำหรับพื้นที่ที่ปรากฎข้อมูลร้องเรียนว่ามีปัญหาเรื่องการจ้างช่วงงาน และมีบุคคลบางกลุ่มไปเรียกรับหัวคิวจากผู้รับเหมา ในขณะนี้ คือ จ.สงขลา และจ.สุพรรณบุรี 

โดยในส่วนของจ.สุพรรณบุรี  กลุ่มธรรมาภิบาลเครือข่ายภาคประชาชนต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น นำโดย นายวิวัฒน์ สมบัติหลายประธานกลุ่มฯ ได้เข้ายื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีที่มีบุคคลแอบอ้างชื่อของพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ในการเรียกรับผลประโยชน์และเก็บค่าหัวคิวโครงการขุดลอกแหล่งน้ำ ขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (อผศ.) เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2558 ที่ผ่านมา

กล่าวอ้างว่า ภายหลังจากที่ อผศ.ได้รับสิทธิพิเศษในการเป็นผู้รับจ้างเกี่ยวกับการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ งานขุดลอกคูคลอง โดยไม่ต้องมีการประกวดราคา และได้มีกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับ พล.อ.ประวิตร ใช้ชื่อว่า "กลุ่มคุณนายอ." และ "ส.จ.ผู้กว้างขวางในสุพรรณบุรี" ไปเรียกเก็บค่าหัวคิว กับกลุ่มผู้ประกอบและผู้รับเหมาโครงการที่รับงานต่อจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกทั่วประเทศ ร้อยละ 40-50 จากทุกโครงการ โดยเก็บค่าจองโครงการล่วงหน้าร้อยละ 10-15 ส่วนที่เหลือต้องจ่ายให้ครบในวันที่เซ็นสัญญารับงาน ซึ่งคาดว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวเรียกรับเงินไปแล้วกว่า1,000 ล้านบาท โดยพิจารณาจากการเรียกเก็บล่วงหน้าร้อยละ15 ของโครงการ เทียบกับงบประมาณประจำปี 2558 จำนวน 8,000 ล้านบาท และจะมียื่นหนังสือให้สำนักงานการตรวจเงินแผ๋นดิน (สตง.) เข้ามาตรวจสอบข้อมูลเป็นทางการภายในเดือนก.พ.นี้ 

ส่วนจ.สงขลา ผู้รับเหมาเข้าร้องเรียนต่อนายถาวร เสนเนียม อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวอ้างว่า ได้ไปซื้อสัญญาขุดลอกคูคลองจาก อผศ. ที่ได้รับงานขุดลอกคูคลองราชการมาดำเนินการการต่อ เสียเงินในการซื้อสัญญาประมาณ 30% โดยในขั้นตอนจะต้องมีการนำเงินสดไปจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่บางคนใน อผศ.ที่ชั้น 6 โดยได้รับแจ้งว่า 10% จะนำเข้า อผศ. ส่วน 20 % มีการอ้างว่านำไปให้กับผู้ใหญ่บางคน

โดยในการทำสัญญารับช่วงงานต่อนั้น อผศ. กับกลุ่มผู้รับเหมาจะทำในรูปบันทึกข้อตกลงเช่ายานพาหนะเครื่องมือเครื่องจักร โดยอผศ. จะเป็นผู้เช่าเครื่องมือจากผู้รับเหมา อ้างว่าเพื่อนำไปใช้ในการขุดลอกคลอง แต่ในความเป็นจริง อผศ.ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการขุดคลอง แต่ผู้รับเหมาเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งนายถาวร อยู่ระหว่างการเขียนคำร้องต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่ปฏิบัติหน้าที่แทน ส.ส. และ ส.ว. รวมถึง พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) เพื่อดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวต่อไป  

ขณะที่ ล่าสุด พล.อ.รณชัย มัญชุสุนทรกุล ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก (ผอ.อผศ.)  ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่า ได้แต่งตั้งให้ พล.ท.สวัสดิ์ ทัศนา รองผอ.อผศ. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการร้องเรียนเข้ามาเกี่ยวกับการดำเนินการในโครงการขุดลอกแหล่งน้ำของ อผศ. โดยได้รายงานความคืบหน้าให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และรมว.กลาโหม รับทราบเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ยังได้เน้นย้ำให้เร่งตรวจสอบเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็ว และกำชับว่าการจัดทำโครงการดังกล่าวต้องมีความซื่อสัตย์และโปร่งใสตามนโยบายของรัฐบาล

อ่านประกอบ :

เปิดตัวสกบ.มือหารายได้ขุดคลอง อผศ.!ตะลุยชั้น 6 พิสูจน์จุดรับเงินสด 'ผู้รับเหมา'?

ย้อนคำสั่งระงับสิทธิ'จ้างช่วง' สกสค. ก่อนถึงคิวขุดคลองอผศ.!ราชภักดิ์ ชิดซ้ายไป

คนอบต.โผล่เป็นนายหน้า!เปิดคำให้การ'ผู้รับเหมา' รับจ้างช่วงขุดคลองอผศ.

ข้อมูลตรงกับอิศรา!สตง.สอบพบ อผศ.จ้างช่วงขุดคลอง-สั่งปูพรมตรวจทั่วปท.

ผอ.อผศ.สั่งสอบปมนิติกรรมอำพรางขุดคลอง-แอบอ้าง 'บิ๊กป้อม' เรียกหัวคิว

ใหญ่กว่าปมราชภักดิ์! ‘ถาวร’ ชงสอบ อผศ.ทำนิติกรรมอำพรางจ้างช่วงขุดคลอง

อผศ.เคลียร์เงินครบแล้ว! 'ผู้รับเหมา'ไม่ติดใจร้องเรียนปมจ้างช่วงขุดคลองต่อ

'ถาวร'ปูดผู้รับเหมาร้องอผศ.จ้างช่วงขุดคลอง! อ้างขนเงินจ่ายชั้น6 ให้ผู้ใหญ่20%

เผยมติ คสช.ไฟเขียวราชการจ้าง อผศ. ขุดคลอง หลังรปห.2ด. ก่อนถูกร้องปมหัวคิว

โชว์ชัดๆ หนังสือก.คลัง ชงให้สิทธิพิเศษ อผศ.รับขุดคลองราชการ หลังรปห.2 เดือน