logo isranews

logo small 2

พบจัดซื้อ‘ศูนย์การเรียนรู้-ห้องเรียนอัจฉริยะ’ 5 จว. ผู้รับเหมา‘กลุ่มเดียว’ รวบ 500 ล.

พบ อบจ. 5 จังหวัดจ้าง 4 บริษัทเครือข่ายเดียวกันทำโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชน-ห้องเรียนอัจฉริยะโรงเรียน ตจว. กว่า 500 ล้าน สาวลึก“ตัวแสดง”เชื่อมโยงกัน ซ้ำร่วมประกวดราคาด้วยกันนับสิบแห่ง

piwwwwwwwdddd

โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา(Knowledge Center)และการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - Class Room ) ของโรงเรียนในต่างจังหวัดที่ดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) อุบลราชธานี น่าน เชียงราย หนองบัวลำภู และปทุมธานี วงเงิน 532 ล้านบาท ในช่วงปี 2555-2557 พบผู้รับเหมา 4 บริษัท เป็นเครือข่ายเดียวกัน และเข้าร่วมประกวดราคาพร้อมกัน

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่าการจัดซื้ออย่างน้อย 5 จังหวัดดังกล่าวประกอบด้วย

1.อบจ.อุบลราชธานี 7 โครงการ วงเงิน 279.2 ล้านบาท ได้แก่

1.1 ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา (Knowledge Center) ให้กับโรงเรียนห้วยข่าพิทยาคม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 38 ล้านบาท บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะ วงเงิน 37,850,000 บาท ทำสัญญา 9 ก.ย.56

1.2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย จำนวน 6 โซน พร้อมปรับปรุงอาคารเรียน สน.ศท.4 /12 เพื่อพัฒนาเป็นห้องสมุด (E - Library) ให้กับโรงเรียนบัวงามวิทยา และโรงเรียนไร่ใต้ประชาคม วงเงิน 40 ล้านบาท บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะ วงเงิน 39,885,000 บาท ทำสัญญา 18 ม.ค.56

1.3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ พร้อมปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการพัฒนาเป็นห้องสมุด (E-Library) ให้กับโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย จำนวน 6 โซน วงเงิน 20 ล้านบาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 19,945,000 บาท ทำสัญญา เมื่อ 9 ก.ย.56 (ประกาศรายชื่อผู้ชนะ25 เม.ย.57)

1.4 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา (Knowledge Center) ให้กับโรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ตำบลเหล่างาม อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 38 ล้านบาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 37,860,000 บาท ทำสัญญา 15 ม.ค.57

1.5 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา (Knowledge Center) ให้กับ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 38 ล้านบาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 37,840,000 บาท ทำสัญญา 15 ม.ค.57

1.6 ประกวดราคาจ้างโครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา (Knowledge Center) ให้กับโรงเรียนเบ็ตตี้ดูเมน 2 ช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี (เงินกู้ทุนสะสมของ อบจ.อุบลราชธานี (กสอ.) ประจำปีงบประมาณ 2556 วงเงิน 38 ล้านบาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 37,850,000 บาท ทำสัญญา 1 พ.ย. 56

1.7 ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E - Class Room ) จำนวน 118 ชุดแต่ละชุดประกอบด้วย 15 รายการ วงเงิน 67,260,000 บาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 67,030,000 บาท ทำสัญญา 23 พ.ย.55

2.อบจ.น่าน 5 โครงการ วงเงิน 85.3 ล้านบาท ได้แก่

2.1 ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน วงเงิน 16.6 ล้านบาท บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็ก จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 16,579,300 บาท ทำสัญญาวันที่ 30 พ.ค.55

2.2 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับใช้พัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน วงเงิน 6.5 ล้านบาท บริษัทไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 6,480,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 18 ม.ค.55

2.3 ประกวดราคาซื้อตามโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 42 ชุด วงเงิน 24 ล้านบาท บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 23,840,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 3 เม.ย.56

2.4. ประกวดราคาซื้อประมูลซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการชุดบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน วงเงิน 11.4 ล้านบาท บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็ก จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 11,250,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 15 ส.ค.57

2.5 ประกวดราคาซื้อโครงการห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน วงเงิน 26,790,000 บาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 26,602,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 6 มิ.ย.57

3. อบจ.เชียงราย 2 โครงการ วงเงิน 102.9 ล้านบาท ได้แก่

3.1 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยการจัดทำห้องเรียน Electronic ในสถานศึกษาทุกตำบลของจังหวัดเชียงราย วงเงิน 68,820,000 บาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 68,689,375 บาท ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15 มี.ค.55

3.2 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยการจัดทำห้องเรียน Electronicตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ วงเงิน 34,100,000 บาท บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลี จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 34,070,000 บาท ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5 ม.ค.55

4. อบจ.หนองบัวลำภู 1 โครงการ วงเงิน 34,650,000 บาท ได้แก่ ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี(ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เสิร์น กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 33,964,560 บาท ทำสัญญา 9 ก.ค.55

5. อบจ.ปทุมธานี 1 โครงการ วงเงิน 30 ล้านบาท ได้แก่ ประกวดราคาจ้างโครงการห้องสมุดมีชีวิต (E-Library) และศูนย์การเรียนรู้ (Knowledge Center) โรงเรียนสามโคก โรงเรียนสังกัด อบจ.ปทุมธานี บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 29,950,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 21 ก.ย.55

จากการตรวจสอบข้อมูลการจดทะเบียนของเอกชนทั้ง 4 รายพบว่า

หนึ่ง บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด จดทะเบียนวันที่ 8 ส.ค.51 ทุน 1 ล้านบาท (ปัจจุบัน 4 ล้าน) ที่ตั้ง 7/528 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ต่อมา 172/20 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด) หุ้นส่วน-กรรมการ 3 คน คือ นายสมัคร พรมวาด นายเต็มสิทธิ์ ธีรวิโรจน์ และ นายสงวน พวงมะลัย

l1

สอง บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโยลี จำกัด จดทะเบียนวันที่ 18 ม.ค.53 ทุน 2 ล้านบาท (ปัจจุบัน 30 ล้าน) ที่ตั้ง 128 ถ.รังสิต –ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ต่อมา 34/101 หมู่ 3 หมู่บ้านภัสสร 2 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) หุ้นส่วน-กรรมการ 4 คน คือ นายเต็มสิทธิ์ ธีรวิโรจน์ นางดารุณี ธีรวิโรจน์ น.ส.ธันวมาส ธีรวิโรจน์ และ นายสงวน พวงมะลัย

l2

สาม บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จำกัด จดทะเบียนวันที่ 24 มิ.ย.54 ทุน 1 ล้านบาท (ปัจจุบัน15 ล้าน) ที่ตั้ง 34/101 หมู่ 3 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี หุ้นส่วนและกรรมการ 3 คน คือ นางดารุณี ธีรวิโรจน์ นายเต็มสิทธิ์ ธีรวิโรจน์ และ น.ส.ธันวมาส ธีรวิโรจน์

l

สี่ บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จดทะเบียนวันที่ 4 ก.ค.54 ทุน 1 ล้านบาท (ปัจจุบัน10 ล้าน) ที่ตั้ง 69/22-23 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล จ.ขอนแก่น (ต่อมา 91/884 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี)

หุ้นส่วนและ กรรมการ 3 คน นายวีระพงษ์ ผึ่งไธสง นายอานนท์ คมคาย และ นางฉวีวรรณ คมคาย

จากการตรวจสอบพบ

ประการแรก 3 ใน 4 บริษัท คือ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโยลี จำกัด บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จำกัด และ บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทคนเดียวกัน คือ นายศิววิชญ์ ธีรวิโรจน์ ซึ่งนามสกุลเดียวกับ นายเต็มสิทธิ์ ธีรวิโรจน์ ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็กซ์ จำกัด บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโยลี จำกัด และ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค 

ประการที่สอง 2 ใน 4 บริษัทคือ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโยลี จำกัด และ บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด มีผู้สอบบัญชีคนเดียวกัน คือ พัชชะรี มูณีย์ (ดูตาราง)

และพบว่าการจัดซื้อใน 4 ใน 5 จังหวัด คือ อบจ.อุบลราชธานี 5 ใน 7 โครงการ อบจ.น่าน 4 ใน 5 โครงการ อบจ. หนองบัวลำภู และ อบจ.ปทุมธานี จังหวัดละ 1 โครงการ เอกชนกลุ่มดังกล่าวเข้าร่วมประกวดราคาด้วยกัน เช่น

อบจ.อุบลราชธานี ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนในสถานศึกษา (Knowledge Center) ให้กับ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงิน 38 ล้าน มีผู้เสนอราคา 3 รายคือ

1.บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็ก จำกัด เสนอราคา 37,900,000 บาท
2.บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จำกัด 37,840,000 บาท
3.บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 37,870,000 บาท

บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 37,840,000 บาท ห่างจาก บ.พลฯ 30,000 บาท ทำสัญญาวันที่ 15 ม.ค.57 ต่ำกว่าราคากลาง 160,000 บาท

อบจ.น่าน ประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาสื่อการเรียนการสอนเสริมหลักสูตร สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน วงเงิน 16.6 ล้าน มีผู้เสนอราคา 2 ราย คือ 1. บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็ก จำกัด 16,580,034 บาท และ 2.บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น เทคโนโลยี จำกัด 16,589,610 บาท (ราคาต่างกัน 9,576 บาท) บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็ก จำกัด เป็นผู้ชนะด้วยวงเงิน 16,579,300 บาท ทำสัญญา วันที่ 30 พ.ค.55 ต่ำกว่าราคากลาง 20,700 บาท เป็นต้น

อบจ.หนองบัวลำภู ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยสื่อการเรียนการสอนทางเทคโนโลยี(ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์) วงเงิน 34,650,000 บาท มีผู้เสนอราคา 3 ราย

1.บริษัท โอโซน สมาร์ท จำกัด 34,177,700 บาท

2.บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เสิร์น กราฟฟิค จำกัด 34,166,160 บาท

3.บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด 34,170,600 บาท

(บ.ไลฟ์ฯ เสนอราคาห่างจาก บ.พลฯ 4,440 บาท)

บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เสิร์น กราฟฟิค จำกัด เป็นผู้ชนะ วงเงิน 33,964,560 บาท ทำสัญญา 9 ก.ค.55 ห่างจากราคากลาง 685,440 บาท

ตารางการจดทะเบียนของ 4 บริษัทรับเหมา โครงการศูนย์การเรียนรู้-ห้องเรียนอัจฉริยะ

บริษัท เลิร์นนิ่ง คอมเพล็กซ์  จำกัด

บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น

เทคโนโยลี จำกัด

บริษัท ไลฟ์ แอนด์ เลิร์น กราฟฟิค บริษัท พล เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
จดทะเบียน  8 ส.ค.51 จดทะเบียน  18 ม.ค.53 จดทะเบียน  24 มิ.ย.54 จดทะเบียน  4 ก.ค.54

ทุน 1 ล้าน

(ปัจจุบัน 4 ล้าน)

ทุน 2 ล้าน

(ปัจจุบัน 30 ล้าน

ทุน  1 ล้าน

(ปัจจุบัน15 ล้าน)

ทุน 1 ล้าน

(ปัจจุบัน10 ล้าน)

ที่ตั้ง 7/528 ถ.ป๊อปปูล่า ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (ต่อมา 172/20 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด) ที่ตั้ง 128 ถ.รังสิต –ปทุมธานี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี (ต่อมา 34/101 หมู่ 3 หมู่บ้านภัสสร 2 ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี) ที่ตั้ง 34/101 หมู่ 3   ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง  69/22-23 ถ.รามราช ต.เมืองพล อ.พล

จ.ขอนแก่น

(ต่อมา 91/884 หมู่ที่ 3 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี)

หุ้นส่วน-กรรมการ

นายสมัคร พรมวาด

นายเต็มสิทธิ์ ธีรวิโรจน์

นายสงวน  พวงมะลัย

หุ้นส่วน-กรรมการ

นายเต็มสิทธิ์ ธีรวิโรจน์

นางดารุณี ธีรวิโรจน์

น.ส.ธันวมาส ธีรวิโรจน์

นายสงวน  พวงมะลัย

หุ้นส่วน-กรรมการ

นางดารุณี ธีรวิโรจน์

นายเต็มสิทธิ์ ธีรวิโรจน์

น.ส.ธันวมาส ธีรวิโรจน์

หุ้นส่วน-กรรมการ

นายวีระพงษ์ ผึ่งไธสง

นายอานนท์ คมคาย

นางฉวีวรรณ คมคาย

ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้ง

น.ส.ภัทรพร จูหรี

ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้ง

นายศิววิชญ์ ธีรวิโรจน์

ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้ง

ไม่มีข้อมูล

ผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียนจัดตั้ง

ไม่มีข้อมูล

ผู้รับมอบอำนาจจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ

นายเกรียงไกร พลเสน

ผู้รับมอบอำนาจจดเปลี่ยนแปลงกรรมการ- เพิ่มทุน- แก้ไขวัตถุประสงค์

นางนุชจิรา แย้มภิรมย์ศรี

(28 ธ.ค.53)

นางศศินันท์ ศรีธนกฤช

(11 มิ.ย.56 )

นายศิววิชญ์ ธีรวิโรจน์

(25 มิ.ย.57)  

ผู้รับมอบอำนาจจดเพิ่มทุน แก้ไขวัตถุประสงค์

นายศิววิชญ์ ธีรวิโรจน์

(25 มิ.ย.57)

ผู้รับมอบอำนาจจดเพิ่มทุน แก้ไขวัตถุประสงค์

นายศิววิชญ์ ธีรวิโรจน์

(24 มิ.ย.57)

นายปิติ ภูมิวัฒนา

(8 ก.ย.57)

ผู้สอบบัญชี-

นายสุรินทร์ เรืองเพชร

ผู้ทำบัญชี-คุณพัชชะรี มูณีย์

ผู้สอบบัญชี-

นายสาริน จันทราสุริยารัตน์

ผู้ทำบัญชี-คุณพัชชะรี มูณีย์

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, ศูนย์ข่าวสืบสวน สำนักข่าวอิศรา รวบรวม


ทั้งนี้ e-Learning คือ การเรียน การสอนในรูปแบบถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ซีดีรอม เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต หรือ ทางสัญญาณโทรทัศน์ หรือ สัญญาณดาวเทียม (Satellite) ฯลฯ เป็นต้น ส่วนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) หมายถึงห้องเรียน หรือแหล่งการเรียนรู้ที่จัดทำ ขึ้นในลักษณะพิเศษเฉพาะที่แตกต่างจากห้องเรียนโดยทั่วไป เพื่อใช้สำหรับการเสริมสร้างประสบการณ์ทางการเรียนการสอน การฝึกอบรม รวมทั้งการฝึกทักษะ ความรู้ในด้านต่างๆโดยมี จุดเน้นการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางการเรียนร่วมกันจากเทคโนโลยีที่หลากหลายทั้งสื่อในระบบภาพและเสียง