logo isranews

logo small 2

เรียงเอกสารดู ‘ม.พระนคร’จ้างทำความสะอาด‘วิธีพิเศษ’ 2.2 ล. 3 วันเรียบร้อย?

เปิดเอกสารดูชัดๆ มรภ.พระนคร จ้างเอกชนทำความสะอาด ร.ร.ฝึกประสบการณ์ พระนครแกรนด์วิว ‘วิธีพิเศษ’ 2.2 ล้าน อธิการฯออกประกาศปุ๊บ เสนอราคาปั๊บ 3 วันอนุมัติเรียบร้อย จริงหรือ ?

baaw7

กรณี ดร.ภานุวัชร รุ่งมรกต ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ได้เขียนหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน ร้องเรียนว่าถูก ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร มีคำสั่งพักงาน ทั้งที่ คณะกรรมการบริหารศูนย์วัฒนธรรมได้มีมติให้ต่อสัญญาจ้างอีก 1 ปี (1 พ.ค.58-30 เม.ย.59) โดยผู้ร้องให้เหตุผลว่า เป็นเพราะผู้ร้องรู้เรื่องกรณีการทุจริตภายในมหาวิทยาลัย ประเด็นหนึ่งจากหลายประเด็นคือ กรณีมหาวิทยาลัยจ้างเอกชนมาบริการรับจ้างทำความสะอาด โครงการฝึกประสบการณ์พระนครแกรนด์วิว มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยใช้วิธีพิเศษ ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วัน (อ่านประกอบ:ร้องนายกฯ-สกอ.สอบอธิการฯ ม.พระนคร สั่งพักงานมิชอบ -อ้างรู้เห็น‘จัดซื้อจัดจ้าง’)

เรื่องดังกล่าวมีที่มาและข้อเท็จจริงอย่างไร?

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมาเสนอดังนี้

11 พ.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดย รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่ 3133/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พระนครแกรนด์วิว อาคาร 16 โดยวิธีพิเศษ โดยมีอาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน เป็นประธานคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ และอาจารย์บุญชัย อารีเอื้อ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ดูเอกสาร)

baaw1

11 พ.ย.57 ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) กำแพงเพชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส โดย นางกัญญนันท์ เหลืองภัทรวงศ์ ส่งใบเสนอราคา ค่าจ้างเดือนละ 187,500 บาท จำนวน 12 เดือน เป็นเงิน 2,250,000 บาท (ดูเอกสาร)

baaw2

12 พ.ย.57 อาจารย์จุไร วรศักดิ์โยธิน ประธานคณะกรรมการจัดจ้าง ทำบันทึกผลการพิจารณาเปิดซองเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ เสนออธิการดี ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เห็นควรอนุมัติจ้าง หจก. กำแพงเพชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นผู้รับจ้างฯ (ดูเอกสาร)

baaw3

12 พ.ย.57 น.ส.พรพรรณ โพธิ์ดิษฐศิริ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานอธิการบดี ทำบันทึก สรุปรายงานผลดำเนินการจัดจ้างทำความสะอาดฯถึงอธิการบดี (ดูเอกสาร)

baaw4

13 พ.ย.57 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร โดย รศ.ดร.พงศ์ หรดาล อธิการบดี มีหนังสือแจ้ง ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) กำแพงเพชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส ให้มาทำสัญญา ที่งานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี ภายใน 7 วัน (ดูเอกสาร)

baaw5

baaw6

กระทั่งมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อ 3 ธ.ค. 57 (สัญญาเลขที่ พน.จ.11/2558-4)

น่าสังเกตว่า ถ้านับวันเวลาที่ มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ เมื่อวันที่ 11 พ.ย.57 จนถึงวันเรียกให้เอกชนมาทำสัญญา เมื่อวันที่ 13 พ.ย.57  เห็นได้ว่ามีระยะเวลาเพียง 3 วัน 

พระนครแกรนด์วิว เป็นโรงแรมฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จำนวน 54 ห้อง

จากการตรวจสอบพบว่า ก่อนหน้านี้ หจก.กำแพงเพชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส เป็นคู่สัญญากับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จ้างทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการสุขอนามัยภายในมหาวิทยาลัย วงเงิน 16,291,500 บาท เมื่อ 24 ต.ค. 57 (สัญญาเลขที่ พน จ 1/2558-2)

และได้รับว่าจ้างให้เป็นทำความสะอาด โครงการอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคารพุทธวิชชาลัย) เดือนละ 120,000 บาท เป็นเวลา 10 เดือน วงเงิน 1.2 ล้านบาทโดยวิธีพิเศษ และโดยออกประกาศวันที่ 14 พ.ย.57 และมีการอนุมัติ วันที่ 18 พ.ย.57 รวมระยะเวลา 5 วัน

ทั้งนี้ หจก.กำแพงเพชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส จดทะเบียนวันที่ 3 เมษายน 2535 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 297/165 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางกัญญนันทน์ เหลืองภัทรวงศ์ และ นางสาวพันธุ์ทิพา โหตระไวศยะ ร่วมเป็นหุ้นส่วน นางกัญญนันทน์ เหลืองภัทรวงศ์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ แจ้งผลประกอบการปี 2556 รายได้ 165,586,811 บาท กำไรสุทธิ 7,614,297 บาท