logo isranews

logo small 2

ไขปม‘มรภ.พระนคร’จ้างทำความสะอาด 1.2 ล. -3 กก.แย้ง‘ขอลาออก-ไม่ตรวจรับ’

อีก 1 สัญญา ปม‘มรภ.พระนคร’ จ้างเอกชนทำความสะอาดอาคารพุทธวิชชาลัย ‘วิธีพิเศษ’ 10 เดือน 1.2 ล้าน แพงกว่าเจ้าเดิม 2 แสน - 3 จนท. กรรมการ ส่งหนังสือแย้งอธิการฯ‘ขอลาออก-ไม่ตรวจรับงาน’บอกทำ‘ย้อนหลัง’

pic panakong4 7 15

ประเด็นร้องเรียนกรณีจัดซื้อจัดจ้างของ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์บริการประชาชน ว่าด้วยการว่าจ้างเอกชนทำความสะอาดโดยวิธีพิเศษมี 2 กรณี

1. มหาวิทยาลัยจ้างเอกชนมาบริการรับจ้างทำความสะอาด โครงการฝึกประสบการณ์พระนครแกรนด์วิว มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

2. การจ้างเอกชนบริการทำความสะอาดโครงการอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (อาคารพุทธวิชชาลัย) วงเงิน 1.2 ล้านบาท

กรณีแรกสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลความเป็นมาในการจัดซื้อและรายงานไปก่อนหน้านี้ (อ่านประกอบ: เรียงเอกสารดู ‘ม.พระนคร’จ้างทำความสะอาด‘วิธีพิเศษ’ 2.2 ล. 3 วันเรียบร้อย?)

กรณีที่สอง นอกจาก ราคาสูงกว่าผู้ประกอบการรายเดิม ยังมีกรณีกรรมการจัดซื้อ ขอลาออกและไม่ยอมตรวจรับมอบงาน อีกด้วย กรณีนี้มีความเป็นมาดังนี้

28 ก.ค.57 นายภาณุวัชร รุ่งมรกต ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี รายงานว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครได้ว่าจ้าง บริษัท ที อาร์ เซอร์วิส จำกัด ทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริการสุขอนามัยประจำอาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม (พุทธวิชชาลัย) โดยมอบให้ศูนย์วัฒนธรรมพระนครรับผิดชอบค่าจ้าง แต่บริษัทดังกล่าวปฏิบัติงานไม่ครบจำนวนตาม ทีโออาร์ (TOR) โดยเสนอว่าให้งานพัสดุประสานกับเอกชนรายดังกล่าวปฏิบัติตาม TOR และพิจารณาจัดหาบริษัทใหม่ในการทำสัญญาครั้งต่อไป

มีการรายงานขึ้นมาตามลำดับชั้น กระทั่ง อธิการฯ รับทราบ และสั่งให้มอบงานพัสดุดำเนินการ เมื่อ 31 ก.ค.57 (ดูเอกสาร)

cv01

cv2

 24 ต.ค.57 น.ส.ปทิตตา ทับดวง เจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียนรวมฯ และนายบุญชัย อารีเอื้อ รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ ทำบันทึกถึงอธิการฯ รายงานปัญหาของการว่าจ้าง บริษัท ที อาร์ เซอร์วิส จำกัด พิจารณาอนุมัติสั่งการให้งานพัสดุจัดหาบริษัททำความสะอาดให้อาคารเรียนรวมฯ อธิการบดีเขียนท้ายบันทึก รับทราบเมื่อ 29 ต.ค.57 (ดูเอกสาร)

cv3

11 พ.ย.57 น.ส.ปทิตตา ทับดวง และ นายบุญชัย อารีเอื้อ ทำบันทึกถึงอธิการบดี ขอให้จ้างบริษัทฯทำความสะอาดรายเดิม โดยให้เหตุผลว่า เอกชนรายดังกล่าวได้ปรับปรุงการบริการที่ดีขึ้น (ดูเอกสาร) ในท้ายบันทึก 14 พ.ย.57 อธิการบดีมีความเห็นทราบ และอนุมัติตามเสนอ (ดูเอกสาร)

cv4

ทว่ามีจุดพลิกผันเกิดขึ้น

วันเดียวกัน (14 พ.ย.57-วันศุกร์) อธิการบดี ออกคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร ที่ 3159/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ประจำอาคารเรียนรวมฯ มีระยะเวลา 9 เดือน (ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57-30 ก.ย.58) โดยมีนางหนึ่งฤทัย สุนายนตร์ เป็นประธานกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ นายบุญชัย อารีย์เอื้อ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับ ร่วมกับ นายภราดร จิรัธิติวณิช เป็นกรรมการ และ น.ส.ปทิตตา ทับทอง เป็นกรรมการและเลขานุการ (ดูเอกสาร)

cv6

17 พ.ย.57 (วันจันทร์) ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส โดยนางกัญญนันทน์ เหลืองภัทรวงศ์ หุ้นส่วนผู้จัดการ ทำใบเสนอราคาถึง อธิการบดี (ผ่านคณะกรรมการเปิดซองเสนอราคา) (ดูเอกสาร)

cv7

18 พ.ย.57 (วันอังคาร) นางวรรณวิมล แสนทวีสุข เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำบันทึกเสนออธิการบดี ใจความสรุปว่า คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดคุณสมบัติ คุณลักษณะเฉพาะ และข้อกำหนดเงื่อนไขของานดังกล่าวที่ผู้เสนอราคายื่นต่อมหาวิทยาลัยฯนั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ยืนยันรายละเอียดและปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เสนอราคา 1,200,000 บาท จึงมีมติเสนอให้อธิการบดี เพื่ออนุมัติ (ดูเอกสาร) บันทึกฉบับดังกล่าวมีชื่อ น.ส.ปิยะวดี หิริกมล ผู้อำนวยการกองคลัง นายสมชาย ทองพันธ์อยู่ ผู้อำนวยการกองกลาง และนายไพบูลย์ วิริยะวัฒนะ รองอธิการฯ ปรากฏอยู่ด้วย (ดูเอกสาร) 

cv8

ต่อมาอธิการบดีได้ทำหนังสือแจ้งให้ หจก. กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส มาทำสัญญาใน 7 วัน (ดูเอกสาร)

cv9

27 พ.ย.57 นางศรีเวช เกียรติกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี แจ้งว่า หจก. กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส นำหนังสือค้ำประกันจำนวน 60,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันสัญญา (ดูเอกสาร)

cv10

2 ก.พ. 58 หจก. กำแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอร์วิส ส่งหนังสือมาเรียกเก็บเงินค่าทำความสะอาด (ตามสัญญาจ้างเลขที่ พน.จ.10/2558-4 ลงวันที่ 2 ธ.ค.27 ) งวดที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2558 จำนวน 120,000 บาท (ดูเอกสาร)

cv5

19 มี.ค.58 น.ส.ปทิตตา ทับดวง เจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียนรวมฯ นายภราดร จิรธิติวณิช เจ้าหน้าที่โสตประจำอาคารเรียนรวมฯ และนายบุญชัย อารีเอื้อ รองผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมฯ ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ขอลาออกจากเป็นกรรมการตรวจรับ โดยระบุว่า “เห็นว่าเอกสารการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดดังกล่าวบางเรื่อง (ส่งคืนพัสดุแล้ว) ไม่น่าจะถูกต้อง” (ดูเอกสาร)

 cv11

19 พ.ค.58 น.ส.ปทิตตา ทับดวง เจ้าหน้าที่ประจำอาคารเรียนรวมฯ และ นายภราดร จิรธิติวณิช เจ้าหน้าที่โสตประจำอาคารเรียนรวมฯ ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี แจ้งว่า ไม่สามารถเซ็นชื่อในการตรวจ-รับงานได้ เนื่องจากเป็นการตรวจรับย้อนหลัง ประกอบการคำสั่งแต่งตั้งที่ลงวันที่ 14 พ.ย.57 นั้น เห็นประกาศคำสั่งเมื่อ 20 ก.พ.58 ไม่ทราบมาก่อนว่าเป็นกรรมการตรวจรับ จึงไม่สามารถตรวจ-รับได้ (ดูเอกสาร)

cv12

25 พ.ค.58 น.ส.ปทิตตา ทับดวง นายภราดร จิรธิติวณิช และนายบุญชัย อารีเอื้อ ทำบันทึกข้อความถึงอธิการบดี ขอชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเซ็นตรวจ-รับ ว่า เป็นการตรวจรับย้อนหลัง มี TOR แตกต่างรายเดิม และมีราคาสูงกว่ารายเดิมเดือนละประมาณ 20,000 บาท อธิการบดีบันทึกทราบ เมื่อ 27 พ.ค.58 (ดูเอกสาร)

cv13

จนถึงขณะนี้ น.ส.ปทิตตา ทับดวง นายภราดร จิรธิติวณิช และนายบุญชัย อารีเอื้อ ยังไม่ลงนามตรวจรับการว่าจ้างงาน แต่อย่างใด

อ่านประกอบ:

'ดร.พงศ์'เปิดห้องประชุมแจงปมสั่งพักงาน"ผอ."-ยัน 'มรภ.พระนคร'ไร้ปัญหาทุจริต!

 เรียงเอกสารดู ‘ม.พระนคร’จ้างทำความสะอาด‘วิธีพิเศษ’ 2.2 ล. 3 วันเรียบร้อย?

ร้องนายกฯ-สกอ.สอบอธิการฯ ม.พระนคร สั่งพักงานมิชอบ -อ้างรู้เห็น‘จัดซื้อจัดจ้าง’