logo isranews

logo small 2

กรมโยธาฯยังยัน'วิศวกร'สะพาน200ปีถล่มโทษแค่ลดเงินเดือน-ป.ป.ช.รุดสอบแล้ว

เขียนวันที่
วันอังคาร ที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 08:28 น.
เขียนโดย
isranews

“เหตุใดจึงย้ายคนที่กระทำผิดออกนอกพื้นที่ ทั้งๆที่ตอนแรกบอกว่าจะให้ จ.อยุธยา เป็นคนตัดสิน แต่ตอนนี้กรมโยธาฯ กลับย้ายคนในสังกัดตนเองออกมา แล้วตัดสินโทษซะเอง สรุปคือ ไม่ฟังเสียงประชาชนผู้สูญเสียแม้แต่น้อยเลย ถ้าข้าราชการตัวเล็กๆยังช่วยกันขนาดนี้ แล้วถ้าตัวใหญ่ทำผิดคงลอยนวลกันเหมือนเดิม เท่ากับว่าคำสั่ง คสช. ก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลย”

 

กรณีเหตุการณ์สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เทศบาลตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พังถล่ม เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 56 เนื่องจาก ใช้ลวดสลิงไม่ได้มาตรฐาน และเป็นการก่อสร้างผิดแบบ ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก หลังจากเปิดใช้สะพานฯ ได้เพียง 9 เดือน

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org เปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินการลงโทษทางวินัย วิศวกรผู้ควบคุมงานก่อสร้างสะพานสมโภชรัตนโกสินทร์ 200 ปี จ.อยุธยา ด้วยการตัดเงินเดือน 4 เปอร์เซ็นต์ โดยนายอนุนาท เสือสมิง บิดาเด็กหญิง 10 ขวบ ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ได้ยื่นเรื่องต่อศูนย์ดำรงธรรม จ.อยุธยา เพื่อขอให้มีการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินดังกล่าว โดย ให้แก้ไขเป็น “ไล่ออก”

ล่าสุด นายอนุนาท เสือสมิง เปิดเผยว่า ได้รับหนังสือแจ้งผลดำเนินการทางวินัยข้าราชการ ที่ มท.0702.3/116 จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงวันที่ 14 ต.ค. 58 โดยข้อความส่วนหนึ่ง ระบุว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการสอบสวนทางวินัยแล้วเสร็จ ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า

การที่นายอนุวัติ วิชัยโย ในฐานะผู้ควบคุมงาน ได้รับหนังสือของผู้รับจ้างกรณีหารือเรื่องแบบที่ขัดแย้งกัน และกรณีผู้รับจ้างขออนุมัติใช้ลวดสลิงคนละชนิดกับแบบแนบท้ายสัญญา แล้วไม่รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ รวมทั้ง กรณีรับรองผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างในงวดที่ 3 ในส่วนของงาน Main Cable ว่า เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่า ผู้ว่าจ้างไม่ได้อนุมัติให้ใช้ลวดสลิงคนละชนิดกับแบบ

ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 ข้อ 66 โดย พฤติการณ์ของนายอนุวัติ วิชัยโย เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้าของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และระเบียบแบบแผนของทางราชการตามมาตรา 82(2) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2553 สมควรได้รับโทษลดเงินเดือนในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนที่ได้รับในวันที่มีคำสั่งลงโทษ

โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสอบสวนเสนอ แต่เนื่องจาก นายอนุวัติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการสำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งอธิบดีกรมโยธาฯ เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งลงโทษ จ.อยุธยาจึงส่งสำนวนการสอบสวนทางวินัย รายนายอนุวัติ มาเพื่อให้กรมโยธาฯ พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ซึ่งกรมโยธาฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การปรับบทความผิดและระดับโทษถูกต้องเหมาะสมแล้ว จึงได้มีคำสั่งลดเงินเดือนนายอนุวัติ ในอัตราร้อยละ 4 ของเงินที่ได้รับ ตั้งแต่เดือน ต.ค. 58 เป็นต้นไป และได้รายงานการดำเนินการทางวินัยไปยัง อ.ก.พ. กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาแล้ว

อย่างไรก็ตาม นายอนุวัติถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญาด้วย หากปรากฏว่าข้อเท็จจริงตามผลสอบสวนทางวินัยแตกต่างกับผลคดีอาญาในสาระสำคัญ หรือคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำผิดอาญาจนได้รับโทษจำคุกหรือหนักกว่าโทษจำคุก โดยมิใช่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กรมโยธาฯ จะได้นำมาประกอบการพิจารณาเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

สำหรับการดำเนินการทางวินัย รายนายมานพ ธูปทอง ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี ซึ่งผู้ว่าฯสระบุรี เป็นผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งลงโทษนั้น จ.พระนครศรีอยุธยาได้ส่งเรื่องไปให้ จ.สระบุรี พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปแล้ว

ลงชื่อ นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

เป็นที่น่าสังเกตว่า หนังสือสภาวิศวกร ที่ กจ.2323/2558  ลงวันที่ 6 ส.ค. 58 ระบุอย่างชัดเจนว่า นายอนุวัติ วิชัยโย เลขทะเบียน ภย.39132 ในฐานะผู้ได้รับใบอนุญาตฯ สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกร ไม่สามารถทำงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตโครงการสะพานสมโภชรัตนโกสินทร์ 200 ปีได้ เนื่องจาก ภาคีวิศวกรสามารถควบคุมการสร้างสะพานได้เพียง 12 เมตรเท่านั้น ขณะที่ สะพานสมโภชฯ 200 ปี จ.อยุธยา มีความยาวประมาณ 111 เมตร ซึ่งเห็นได้ชัดว่า นายอนุวัติไม่มีคุณสมบัติในการควบคุมงานก่อสร้างสะพานดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม นายอนุนาท เสือสมิง เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า  “นายมานพ ธูปทอง วิศวกรอีกคนหนึ่ง ถูกตัดสินหักเงินเดือน 2% และไม่เข้าใจว่า เหตุใดจึงย้ายคนที่กระทำผิดออกนอกพื้นที่ ทั้งๆที่ตอนแรกบอกว่าจะให้ จ.อยุธยา เป็นคนตัดสิน แต่ตอนนี้กรมโยธาฯ กลับย้ายคนในสังกัดตนเองออกมา แล้วตัดสินโทษซะเอง สรุปคือ ไม่ฟังเสียงประชาชนผู้สูญเสียแม้แต่น้อยเลย ถ้าข้าราชการตัวเล็กๆยังช่วยกันขนาดนี้ แล้วถ้าตัวใหญ่ทำผิดคงลอยนวลกันเหมือนเดิม เท่ากับว่าคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/2557 ก็ไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลย”

นอกจากนี้ นายอนุนาท ยังได้เปิดเผยในรายการตู้ ปณ.ข่าว 3 ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ว่า ผลสอบที่ทราบจากนายวิทยา ผิวผ่อง อดีตผู้ว่าฯ จ.อยุธยา หลังเกิดเหตุที่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน 15 วัน ระบุว่า ผิดหมดทั้งหมด ผิดหมดเลย ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ

ล่าสุด แหล่งข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยสำนักข่าวอิศรา  www.isranews.org ถึงกรณีนี้ว่า ได้นำเรื่องสะพานสมโภชฯ 200 ปี จ.อยุธยา หารือในที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้ว และได้มีคำสั่งให้เร่งแสวงหาข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน

อ่านประกอบ

รายชื่อ 17 นักการเมือง-ขรก.ในผลสอบคดีสะพานฯ 200 ปี อยุธยา ถล่ม!

มีคนตายถูกลงโทษแค่ตัดเงินเดือน! พ่อเหยื่อสะพานฯ200ปีถล่ม โวยให้ไล่ออก

เหยื่อสะพาน 200 ปี ถล่ม ร้อง “อิศรา” ผู้มีส่วนรับผิดชอบ ยังลอยนวล

เปิดเอกสารมัดสัมพันธ์ลึก "เอกชน-วิศวกร" สะพานฯถล่ม ไฉนคดีทุจริตไม่คืบหน้า!

"วิศวกร"สร้างสะพาน 200 ปีถล่มหนีแล้ว! ตร.ออกหมายจับพบปลอมเอกสารด้วย