logo isranews

logo small 2

ขุมทรัพย์ 3 ‘คู่เทียบ’งาน 45 ล. หจก.ปฐมพล! ฟันอื้อ ‘ทภ.3’ 68 โครงการ 627.7 ล.

ใครเป็นใคร? เปิด 3 ผู้รับเหมา ‘คู่เทียบ’ หจก. ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ โครงการประกวดราคารสร้าง สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 งบฯ 45 ล. ไม่มีประวัติรับงานกรมทรัพยากรน้ำ พบ 1 ราย คว้างาน ‘ทัพภาค 3’ อื้อ 63 โครงการ 587.7 ล. จับตาปมเชื่อมโยงสัมพันธ์หรือไม่?

51059 sonprecha 00

กรณีห้างหุ้นส่วนจัด (หจก.) คอนเทมโพรารี คอนสตรัคชั่น ของ นายปฐมพล จันทร์โอชา บุตรชายคนโตของอดีตปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้าง เป็นคู่สัญญารับเหมาหน่วยงานภาครัฐ 3 แห่ง ทั้งสิ้น 16 โครงการ (สัญญา) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 168,934,000 บาท จำแนกเป็นคู่สัญญากับกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 9 สัญญา วงเงิน 107,905,000 บาท (7 พ.ค. 2557 - 25 เม.ย. 2559) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ 1 โครงการ 44,887,000 บาท (5 มี.ค. 2558) และงานรับเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก 6 โครงการ 16,142,000 บาท

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานไปแล้วว่า กรณีรับเหมาก่อสร้างสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 กรมทรัพยากรน้ำ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น เป็นคู่สัญญา นั้น ในขั้นตอนการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างมีผู้เสนอราคา 4 ราย ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวัฒน์ธนชัยการช่าง หจก.สมศักดิ์การช่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ดุสิตก่อสร้าง และ หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่น ปรากฏว่า หจก.คอนเทมโพรารี่ คอนสตรัคชั่นเป็นผู้ชนะที่วงเงิน45 ล้านบาท เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2557 ต่อมา ทำสัญญาวันที่ 5 มี.ค. 2558 ด้วยวงเงิน 44,887,000 บาท (สัญญาเลขที่ สทภ.9 108/2558) (อ่านประกอบ : รับเหมา สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 หจก.‘ปฐมพล’ฟัน 44.8 ล.-‘กลุ่มเดิม’โผล่เป็นคู่เทียบ)

และพบว่า ผู้ร่วมประกวดราคาทั้ง 3 ราย เป็นผู้รับเหมางานในกองทัพภาคที่ 3 และ 2 ราย คือ หจก.วิวัฒน์ธนชัยการช่าง และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ดุสิตก่อสร้าง เป็นคู่เทียบประกวดราคารับเหมางานในกองทัพภาคที่ โดย หจก.คอนเทมโพรารี่ฯ เป็นผู้ชนะ และผู้แพ้นับสิบโครงการ 

ล่าสุด นำข้อมูลผู้ถือหุ้นและโครงการที่คู่เทียบทั้ง 3 รายมาเสนอ

1.หจก.วิวัฒน์ธนชัยการช่าง จดทะเบียนวันที่ 29 มิถุนายน 2524 ทุน 3 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 210/168 หมู่ที่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร นายวันชัย วัฒธะนะวงค์ ถือหุ้น 50% นางจินดา วัฒธะนะวงค์ 46.66% และ น.ส.จุฑาทิพ เตชะนันท์ 3.33% นายวันชัย วัฒธะนะวงค์ และ นางจินดา วัฒธะนะวงค์ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

จากการตรวจสอบพบว่า หจก.วิวัฒน์ธนชัยการช่างเป็นคู่สัญญาหน่วยงานภาครัฐในช่วงปี 2543 - 2 พ.ค. 2559 ทั้งสิ้น 5 แห่ง 69 โครงการ วงเงิน 587,732,178 บาท แยกเป็น กองทัพบก (กองทัพภาคที่ 3) 63 โครงการ 587,732,178 บาท (ดูตาราง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อบต.) 3 โครงการ 10,180,406 บาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 โครงการ 5,625,000 บาท ก่อสร้างสำนักงานสาธารณสุข จ.อุตรดิตถ์ 1 โครงการ 2,087,593 บาท จ้างปรับปรุงซ่อมแซมที่ทำการศาล จ.แพร่ 1 โครงการ 29,739,000 บาท

51059 sonprecha 02

2.หจก.สมศักดิ์การช่าง จดทะเบียนวันที่ 12 มีนาคม 2525 ทุนปัจจุบัน 10 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 155/1 หมู่ที่ 1 ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558 นายสมศักดิ์ ยาคล้ายถือหุ้นใหญ่ 4 ล้านบาท ( 40%) นายฐนันดร ยาคล้าย นายพงศภัค ยาคล้าย คนละ 3 ล้านบาท (คนละ 30%) 29 โครงการ 156,599,240 บาท

เป็นคู่สัญญาหน่วยงานภาครัฐในช่วงปี 2545 - ธ.ค.2558 ทั้งสิ้น  แห่ง 19 โครงการ วงเงิน139,905,656 บาท ในจำนวนนี้เป็นกองทัพ 4 สัญญา ได้แก่ กองภาคที่ 3 ส่วนหน้า ซ่อมปรับปรุงอาคารจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เมื่อ 6 ม.ค. 2557 จำนวน 7.6 ล้านบาท และกองทัพอากาศ (กองบิน 46) จำนวน 3 สัญญา 6,400,500 บาท (ดูตาราง)

รายการ หจก.สมศักดิ์การช่าง  เป็นคู่สัญญารับเหมากับกองทัพ
เลขที่สัญญา รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา สิ้นสุด หน่วยงาน
กองทัพบก
1 16/2557 ซ่อมปรับปรุงอาคารจังหวัดทหารบกพิษณุโลก 7,600,000 6 ม.ค. 57 4 ก.ค. 57 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
กองทัพอากาศ
2 11/2546 ก่อสร้างอาคารแผนกส่งกำลังกองบริหาร 2,308,000 24 มี.ค. 46 13 ก.ค. 46 กองบิน 46
3 15/2546 ปรับปรุงอาคารหมายเลข2048(โรงรับประทาน)ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2033 1,683,000 15 ก.ย. 46 19 ม.ค. 47 กองบิน 46
4 5/2553 ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1077,1078 ณ กองบิน46 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 2,409,500 29 ม.ค. 53 12 พ.ค. 53 กองบิน 46

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ดุสิตก่อสร้าง จดทะเบียนวันที่ 17 ตุลาคม 2539 ทุน 5 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 80/10 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 8 ธันวาคม 2554 นายดุสิต พรปิยะรังสี ถือหุ้นใหญ่ 44% นายศิวกร พรปิยะรังสี ถือหุ้น 40% นางมุ้ยเอ็ง พุฒิกานนท์ และ นางเสาวนีย์ พรปิยะรังสี คนละ 8% มี นายดุสิต พรปิยะรังสี และ นางเสาวนีย์ พรปิยะรังสี เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

จากการตรวจสอบพบว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ดุสิตก่อสร้าง เป็นคู่สัญญารับเหมากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยงานภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จ.พิษณุโลก และอุตรดิตถ์ ในช่วงปี 2543 - ม.ค. 2559 รวม 46 โครงการ รวมวงเงิน 486,068,343 บาท ในจำนวนนี้พบโครงการของกองทัพบกในช่วง ก.พ. 2558 - มี.ค. 2559 จำนวน 4 โครงการ รวม 32.45 ล้านบาท

51059 sonprecha 01

รวม 3 รายเป็นคู่สัญญากับกองทัพภาคที่ 3 อย่างน้อย ุ68 โครงการ  627.7 ล้านบาท 

ทั้งนี้ ไม่พบว่า ผู้รับเหมาทั้ง 4 ราย เป็นคู่สัญญารับเหมาก่อสร้างกับกรมทรัพยากรน้ำมาก่อน มีเพียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ดุสิตก่อสร้าง เพียงรายเดียวที่เป็นผู้รับเหมาปรับปรุงสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ เมื่อ 3 มี.ค. 2558 วงเงิน 1,175,000 บาท

ผู้ร่วมประกวดราคาทั้ง 4 ราย มีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร ?

ต้องรอดูกันต่อไป!

 

รายการที่ หจก.วิวัฒน์ธนชัยการช่าง เป็นคู่สัญญากับกองทัพบก
เลขที่สัญญา รายการ วงเงิน (บาท) วันทำสัญญา สิ้นสุด หน่วยงาน
1 3/2543 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมปรับปรุงระบบประปาภายในค่ายพิชัยดาบหัก 2,719,912 18 ส.ค. 43 16 ธ.ค. 43 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
2 30/2543 ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการก่อสร้างรั้วรอบค่ายพิชัย 1,536,995 18 ก.ย. 43 25 ก.ย. 43 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
3 31/2544 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของกองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ 7,140,000 11 มิ.ย. 44 21 ก.พ. 45 กรมยุทธโยธาทหารบก
4 7/2544 ซ่อมอาคารของจังหวัดทหารบก,กรมทหารม้าที่2,กองพันทหารม้าที่7,กองพันทหารปืนใหญ่ที่20และกองพันทหารม้าที่12 3,590,000 29 ส.ค. 44 5 ก.พ. 45 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
5 2/2545 จ้างทำงานซ่อมอาคารของจังหวัดทหารบก,กรมทหารม้าที่ 2,กองพันทหารม้าที่ 7 ,กองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 20,กองพันทหารม้าที่ 12 ,และสัสดีจังหวัดแพร่ 4,070,000 28 มี.ค. 45 9 ก.ย. 45 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
6 169/45 ก่อสร้างอาคารพร้อมสิ่งอำนวนความสดวก(คลัง สป 5) 4,403,000 29 มี.ค. 45 22 พ.ย. 45 กรมยุทธโยธาทหารบก
7 1/2546 จ้างทำงานซ่อมอาคารของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์,กรมทหารม้าที่ 2 ,กองพันทหารม้าที่ 7 ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 และกองพันทหารม้าที่ 12 3,640,000 7 พ.ย. 45 16 เม.ย. 46 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
8 3/2546 จ้างซ่อมปรับปรุงโรงนอนทหารและโรงจอดรถยนต์ของกองพันทหารม้าที่ 12 3,440,000 20 ก.พ. 46 20 มิ.ย. 46 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
9 5/2546 ก่อสร้างอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 5 ของจังหวัดทหารบกพะเยา 4,750,000 30 ก.ย. 46 12 พ.ค. 47 จังหวัดทหารบกพะเยา
10 1/2547 ซ่อมอาคารและสาธารณูปโภคของจังหวัดทหารบกพะเยา 1,559,064 1 ธ.ค. 46 26 มี.ค. 47 จังหวัดทหารบกพะเยา
11 1/2547 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างรั้วรอบค่ายพิชัยดาบหัก ของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ จำนวน44 รายการฯ 4,003,206 17 ก.พ. 47 13 มี.ค. 47 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
12 4/2547 จ้างสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าตึำอำนวยการ โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก ที่ค่ายพิชัยดาบหักอ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 1,234,000 25 มี.ค. 47 22 ส.ค. 47 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
13 6/47 ก่อสร้างอาคารคลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภทที่ 5 (แบบที่ 3ของ กรมรบพิเศษที่ 4 ค่ายสฤษดิ์เสนา 1,804,000 12 พ.ค. 47 9 ต.ค. 47 กองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
14 6/2547 จ้างซ่อมอาคารของโรงพยาบาลค่ายฯ ต.ท่าเสาจำนวน 2 รายการ   1,780,000 8 ก.ค. 47 5 พ.ย. 47 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
15 4/2547 ก่อสร้างอาคารศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพโครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ   1,000,000 28 ก.ย. 47 10 ม.ค. 48 มณฑลทหารบกที่ 32
16 1/2548 จ้างเหมาซ่อมปรับปรุงอาคารกรมทหารม้าที่ 2,ที่ 7ต.ท่าเสา ,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ต.ทุ่งยั้ง,กองพันที่ 12 อ.เด่นชัย จ.แพร่,สัสดี ต.ท่าอิฐ ฯ 6,000,000 9 ธ.ค. 47 7 มิ.ย. 48 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
17 7/2549 ตกลงซื้อขายวัสดุก่อสร้างตลิ่งป้องกันน้ำกัดเซาะพื้นที่ค่ายพิชัยดาบหักฯ รวม 27 รายการ 10,263,528 29 พ.ค. 49 26 ธ.ค. 49 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
18 1/2550 ซื้อหินใหญ่ 12 นิ้ว 6,417 ลบ.ม. 1,001,000 5 ก.พ. 50 7 มี.ค. 50 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
19 01/2550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 74 รายการ 2,560,000.00 บาท 18 เม.ย. 50 15 ส.ค. 50 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
20 02/2550 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 102 รายการ 1,070,623 18 เม.ย. 50 17 พ.ค. 50 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
21 03/2550 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 74 รายการ 2,270,000 29 พ.ค. 50 27 ส.ค. 50 จังหวัดทหารบกพิษณุโลก
22 3/2551 จ้างซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ปี 2551 5,185,700 20 ธ.ค. 50 24 เม.ย. 51 จังหวัดทหารบกพะเยา
23 9/2551 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 19,000,000 17 มี.ค. 51 29 พ.ย. 51 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
24 17/2551 จ้างเหมาก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 90 คน พร้อมห้องน้ำ-ส้วมทหาร 12,502,900 8 พ.ค. 51 7 ส.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
25 23/2551 จ้างทำงานซ่อมห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว 10,240,000 9 มิ.ย. 51 3 มี.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
26 27/2551 จ้างเหมาซ่อมปรรับปรุงอาคารห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว 5,550,900 25 มิ.ย. 51 13 ธ.ค. 51 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
27 32/2551 จ้างทำงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนจะ 10 ครอบครัว 24,004,400 22 ส.ค. 51 25 พ.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
28 35/2551 ปรับปรุงโรงรถอาคารเรือนแถวนายทหารประทวน 2,596,000 28 ส.ค. 51 27 ม.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
29 38/2551 จ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 11,240,000 12 ก.ย. 51 16 พ.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
30 2/2552 จ้างทำงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและการที่ดินประจำปีงบประมาณ 2552 5,083,000 16 ธ.ค. 51 20 พ.ค. 52 จังหวัดทหารบกพะเยา
31 8/2552 จ้างซ่อมปรับปรุงอาคารห้องแถวนายสิบ จุ 10 ครอบครัว 15,992,500 6 ม.ค. 52 29 ต.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
32 2/2552 จ้างทำงานซ่อมอาคารบ้านพักนายทหารหมายเลข 231/14มณฑณทหารบกที่ 32 จำนวน 19 รายการ 4,742,000 30 ม.ค. 52 28 มิ.ย. 52 มณฑลทหารบกที่ 32
33 22/2552 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการก่อสร้างโรงนอนทหารจุ 90 คน ของกรมทหารม้าที่ 2 ค่ายพิชัยดาบหักต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 9,415,000 6 มี.ค. 52 18 ธ.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
34 39/2552 จ้างซ่อมห้องแถวนายสิบจุ 10 ครอบครัว 5,895,000 17 มิ.ย. 52 19 ธ.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
35 56/2552 จ้างซ่อมปรับปรงอาคารเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร จุ 10ครอบครัว 4,697,000 9 ก.ค. 52 27 ธ.ค. 52 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
36 10/2553 ซ่อมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ฯของกองพันทหารม้าที่ 12 ณ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ 15,592,000 24 ธ.ค. 52 23 พ.ค. 53 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
37 11./2553 ซอมปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ฯของกองพันทหารม้าที่ 12 ณ ค่ายพระยาไชยบูรณ์ ฯ 12,295,500 24 ธ.ค. 52 23 พ.ค. 53 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
38 6/2553 ก่อสร้างอาคารบ้านพักภายใน รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 27,650,000 24 ส.ค. 53 17 ธ.ค. 54 มณฑลทหารบกที่ 32
39 4/2554 ก่อสร้างบ้านพักพันเอก รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 2,785,000 1 มี.ค. 54 26 พ.ย. 54 มณฑลทหารบกที่ 32
40 7/2554 ต่อเติมอาคาร กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ ค่ายพชัยดาบหัก อ.เมืองอุตรดิตถ์ 5,790,000 24 มิ.ย. 54 22 มิ.ย. 55 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
41 29/2555 ก่อสร้างอาคารโรงทหารจุ 90 คน 16,664,000 27 ก.ย. 55 21 ธ.ค. 56 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
42 1/2556 ซ่อมอาคาร ปี 56 ที่ จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์,กรมทหารม้า2,กองพันทหารม้าที่ 73 5,628,000 1 พ.ย. 55 19 เม.ษ. 56 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
43 4/2556 ปรับปรุงระบบประปา ค่ายพิชัยดาบหัก 1,153,200 21 ม.ค. 56 24 เม.ษ. 56 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
44 23/2556 ก่อสร้างอาคารของหน่วยกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่14ตามโครงการจัดตั้ง กองพลทหารราบที่7 ประจำปีงบประมาณ 2556 72,734,000 28 มี.ค. 56 21 ส.ค. 56 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
45 8/2556 ปรับปรุงอาคารโรงประกอบอาหาร 1,234,700 13 ก.ย. 56 12 ธ.ค. 56 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
46 6/2556 จ้างทำงานก่อสร้างรั้งคอนกรีตบล็อค-ตาข่ายถักของกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 5,784,900 17 ก.ย. 56 6 เม.ษ. 57 จังหวัดทหารบกตาก
47 10/2556 ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย บำบัดน้ำเสียของรพ.ค่ายพิชัยดาบหัก 5,183,100 23 ก.ย. 56 20 ก.ค. 57 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
48 11/2556 ก่อสร้างซุ้มประตูเข้า-ออก ค่ายพิชัยดาบหัก 1,893,550 23 ก.ย. 56 22 มี.ค. 57 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
49 1/2557 ซ่อมอาคาร 4,203,000 18 พ.ย. 56 7 พ.ค. 57 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
50 2/2557 ปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน ห้องน้ำ 2,291,000 29 พ.ย. 56 18 เม.ย. 57 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
51 18/2557 ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจำปี 2557อาคารหมายเลข 20/12 1 หลัง 3,841,000 8 ม.ค. 57 7 ก.ค. 57 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
52 20/2557 ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวนของหน่วยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์   10,062,000 8 ม.ค. 57 20 ก.ย. 57 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
53 6/2557 ซ่อมบำรุงระบบประปา ค่ายพิชัยดาบหัก 1,996,300   14 มี.ค. 57 12 ก.ค. 57 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
54 39/2557 ก่อสร้างตึกแถวนายร้อยและตึกแถวนายร้อยและตึกแถวนายทหารประทวนของกองพันทหารราบที่ 2 44,912,000 29 พ.ค. 57 24 พ.ค. 58 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
55 8/2557 จ้างเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำดิบ ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่20 ที่ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 1,233,700 4 มิ.ย. 57 4 ก.ย. 57 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
56 1/2558 จ้างปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำ-ห้องส้วม 1,739,300 24 พ.ย. 57 5 เม.ย. 58 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
57 3/2558 จ้างซ่อมแซมอาคาร ประจำปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์,กรมทหารม้าที่2, กองพันทหารม้าที่7 ที่ค่ายพิชัยดาบหัก,กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 และกองพันทหารม้าที่ 12 6,083,000 19 ธ.ค. 57 21 มิ.ย. 58 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
58 24/2558 ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนประจำปีงบประมาณ2558กองพันทหารม้าที่2 ค่ายพิชัยดาบหัก และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ณ ค่ายพระศรีพนมมาศ 7,188,000 5 ก.พ. 58 4 ส.ค. 58 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
59 5/2558 จ้างเหมาเปลี่ยนท่อส่งน้ำดิบ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ของทองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ที่ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล 1,907,000 20 ก.พ. 58 25 พ.ค. 58 จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
60 67/2558 ซ่อมปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 2,188,900 28 ก.ย. 58 10 ก.พ. 59 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
61 6/2559 ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ2559 ของจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์   6,340,000 17 ธ.ค. 58 15 เม.ย. 59 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
62 22/2559 ก่อสร้างโรงรถจุ 20 คัน 4,267,300 25 ม.ค. 59 23 ก.ค. 59 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า
63 71/2559 ก่อสร้างบ้านพัก 61,480,000 2 พ.ค. 59 26 ก.พ. 60 กองทัพภาค 3 ส่วนหน้า

อ่านประกอบ :

ชัดๆ! เปิดระเบียบ ก.กลาโหม ห้าม ขรก.ทหาร มี'ผลประโยชน์ทับซ้อน'

รับเหมา สนง.ทรัพยากรน้ำภาค 9 หจก.‘ปฐมพล’ฟัน 44.8 ล.-‘กลุ่มเดิม’โผล่เป็นคู่เทียบ

หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’คว้ารับเหมา‘ทัพภาค 3’พุ่ง 107.9 ล. -‘กลุ่มเดิม’คู่เทียบ 

เบื้องหลัง หจก.‘ปฐมพล’คว้า 2 โครงการ‘ทัพภาค 3’ 31.5 ล.!ชนะหน้าเดิม 6,000 บ.

หจก.‘ปฐมพล’ ฟัน 6 โครงการ อบจ.พิษณุโลก - 5.4 ล.เคาะครั้งเดียว จนท.ยันโปร่งใส 

ที่ตั้ง หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ บ้านพัก ‘พล.อ.ปรีชา-แม่ทัพภาค 3’ 

ACTจี้ รบ.เร่งตรวจสอบครอบครัว พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา 

เปิดระเบียบกลาโหม ห้ามใช้บ้านพักทำการค้า 

บ.รับเหมาแห่งที่ 2 ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ โผล่! ทุน 2 ล. เพิ่งตั้ง ก.ย.58-นอกค่ายทหาร  

ทบ.ดูรายละเอียด‘หจก.ปฐมพล’คว้างานรัฐ-กองทัพภาค 3 ไม่รู้ตั้งในค่าย 

'อิศรา' ถาม 'แม่ทัพภาค 3' ตอบ! ไฉน หจก.ลูกพล.อ.ปรีชา จดทะเบียนตั้งในค่ายทหาร 

งบการเงินมัด! หจก.‘ปฐมพล’ ปิกอัพ‘ซูซูกิ’1 คัน -ไม่มีที่ดิน อาคาร ฟันงาน 155.6 ล.  

เปิดตัว บ.นำพลฯ ผู้พ่าย หจก.‘ปฐมพล’ 1,900 บ.-ที่แท้ ‘คู่ค้าใหญ่’ กองทัพ 1.5 พันล. 

ประกวดราคารับเหมา อบจ.พิษณุโลก หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ มีคู่แข่งรายเดียว 

ที่ตั้ง หจก. ‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ อยู่ในค่ายทหาร-แจ้งงบการเงินมีเครื่องมือ 7 แสน 

เปิดขุมทรัพย์! หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ 11 สัญญา 155.6 ล. - ‘ทัพภาค 3’ 97.6 ล. 

เจาะสัญญารับเหมางาน‘ทัพภาค 3’ หจก.‘ปฐมพล จันทร์โอชา’ชนะคู่แข่ง 1,900 บ.พบ 

หจก.ลูกชาย 'พล.อ.ปรีชา' คว้ารับเหมา 'ทัพภาค3' 2 โครงการ 26.9 ล. 

ต้นสังกัด สรุปผลสอบ‘พันเอก’ไม่ผิด ปมตั้ง บ.รับเหมางาน ตจว.

ผอ.สวพ.ทบ.เข้มเรียก พ.อ.ก้องแจงปมพันรับเหมาป้าย อบจ.ชัยนาท-สมุทรสงคราม 

สรรพากรบี้ภาษี บ.เด็กสาวผู้รับเหมาป้าย 4.5 ล.หน้าศาลากลาง จ.ชัยนาท 

เอกสารชัด!‘พ.อ.’เพิ่งยื่นลาออกจาก กก. บ.รับเหมา 22 ต.ค.58 หลัง คว้างาน 6 ล. 

'พ.อ.'เจ้าของ บ.คู่เทียบ'โอบามาฯ'หลาย จว.แจงไม่ได้ยุ่งบริษัทนานแล้ว-วางสายทันที