logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • สื่อสารมวลชน
  • โครงการศึกษาเฝ้าระวังสื่อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม สรุปผลการศึกษา ข่าวเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในสื่อโทรทัศน์ไทย (วันที่ 12-15, 21-23 มีนาคม 2553) ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)