logo isranews

facebook twitter youtube rss

logo small 2
  • Home
  • Thaireform
  • หลากมิติ
  • เอกสารงานประชุมวิชาการ Primary Care ระดับประเทศครั้งที่ 2 หัวข้อ ตกผลึกอุดมการณ์บริการปฐมภูมิ สู่ปฏิบัติการงานสุขภาพชุมชน จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน(สพช.)