logo isranews

logo small 2

เปิดหมด! เอกสารประชุม ก.อบต.สารคามสั่งยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาว

เขียนวันที่
วันจันทร์ ที่ 15 ธันวาคม 2557 เวลา 13:22 น.
เขียนโดย
isranews

เปิดบันทึกผลประชุม ก.อบต.มหาสารคาม สั่งยุติหาข้อเท็จจริง ปม อบต. จัดสอบท้องถิ่นฉาว พบตั้งเลขาฯ ก.อบต. เป็นประธานสอบ ไม่เรียกตัวอธิการฯ มรภ.กาฬสินธุ์-จนท.มหาวิทยาลัยให้ถ้อยคำ ปล่อยเวลาเกินกำหนด 45 วัน ถึงสรุป

PIC-kokkoh-15-12-57 1

ยังเป็นปริศนาที่ใครหลายคน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามยังสงสัยอยู่ !

ภายหลังคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.มหาสารคาม (ก.อบต.มหาสารคาม) มีมติให้ยุติการหาข้อเท็จจริง กรณีที่ ก.อบต.มหาสารคาม ให้ อบต. ในจังหวัดจัดสอบบรรจุพนักงานท้องถิ่น 31 แห่ง 207 อัตรา โดยพบว่ามีอย่างน้อย 3 อบต. ที่ประกาศชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

(อ่านประกอบ : ก.อบต.สารคามยุติหาข้อเท็จจริงปมสอบฉาวแล้ว-อ้างผลคะแนนตรงกัน)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบบันทึกการประชุม ก.อบต.มหาสารคาม เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลดังกล่าว พบรายละเอียด ดังนี้

มีผู้ทำหนังสือถึงประธาน ก.อบต.มหาสารคาม และท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ร้องเรียนว่าการสอบแข่งขันของ อบต. ในพื้นที่มหาสารคามมีการทุจริตการสอบ โดยมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีผู้สอบผ่านของมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยงานการจัดสอบจึงทำให้บัญชีผู้สอบผ่านของมหาวิทยาลัยไม่ตรงกับบัญชีที่ อบต. ประกาศผลสอบ

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. 2557 ก.อบต.มหาสารคาม มีมติเห็นชอบแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และเมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2557 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริง ประกอบด้วย

1.นายยุทธเดช พลอยสังวาลย์ ท้องถิ่นมหาสารคาม เป็นประธานกรรมการ (เลขานุการ ก.อบต.มหาสารคาม)
2.นายสุวรรณ์ หานาม หัวหน้ากลุ่มงานมาตรฐานฯ กรรมการ
3.นายสุวัฒน์ ตนะสอน หัวหน้ากลุ่มงานกฎหมายฯ กรรมการ/เลขาฯ
4.นายอนุชา สบายครบุรี นักวิชาการเงินและบัญชีฯ ผู้ช่วยเลขาฯ

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2557 ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม รายงานการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวจำนวน 31 แห่ง สรุปได้ว่า ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง ได้ประชุมพิจารณาสรุปผลข้อเท็จจริง ซึ่งได้ขอเอกสารประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ รายชื่อผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลตามประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ และผลคะแนนสอบจาก อบต. ทั้ง 31 แห่ง ปรากฏว่า อบต. จำนวน 19 แห่ง ซึ่งดำเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ได้จัดส่งเป็นบันทึกการรับส่งผลคะแนนสอบ ซึ่งเป็นเอกสารระหว่างคณะกรรมการรับ-ส่ง ผลคะแนนสอบกับ มรภ.กาฬสินธุ์ มาให้คณะกรรมการฯ

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความระเอียดรอบคอบ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ ชัดเจน จึงเห็นว่า มีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกถ้อยคำของ ผช.ศ.นพพร โฆสิระโยธิน (รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.กาฬสินธุ์) และ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ของ มรภ.กาฬสินธุ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมไว้ในสำนวนประกอบการพิจารณา

แต่เนื่องจากคำสั่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 กำหนดให้คณะกรรมการฯ รายงานผลตรวจสอบภายใน 45 วัน ซึ่งกรณีดังกล่าวท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม (นายยุทธเดช) เป็นผู้ลงนามในคำสั่ง และเป็นประธานคณะกรรมการฯ

อย่างไรก็ดีเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าได้ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาที่จะต้องรายงานผลการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว คณะกรรมการฯ จึงมีมติให้สรุปผลการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง ดังนี้

1.ประเด็นที่ว่าผู้ร้องได้ร้องเรียนจริงหรือไม่ ผลปรากฏว่ามีผู้ร้องเรียนทั้งหมด 3 คน โดยทั้ง 3 คน ไม่ได้มาพบคณะกรรมการฯ ตามนัดหมายแต่อย่างใด โดยมี 2 คน ที่ทำหนังสือชี้แจงและปฏิเสธการร้องเรียน ส่วนอีก 1 คน ระบุว่า ไม่มั่นใจในความเป็นกลางและความโปร่งในของคณะกรรมการฯ

ดังนั้นมีข้อเท็จจริงฟังได้ยุติว่า มีผู้ร้องเรียน 1 ราย แต่ไม่ทราบมูลเหตุ หรือพยานหลักฐานจากการร้องเรียน เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้มาพบคณะกรรมการฯ ตามนัดหมาย รวมถึงไม่ได้ให้รายละเอียดหรือส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการกล่าวอ้างตามหนังสือร้องเรียนแต่อย่างใด

2.ประเด็นที่ว่าผลการสอบตามบัญชีของมหาวิทยาลัยที่เป็นหน่วยดำเนินการสอบแข่งขัน กับผลการสอบตามบัญชีของ อบต. ไม่ตรงกันจริงหรือไม่นั้น เห็นว่า เพื่อให้การตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ได้ข้อมูลถูกต้อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องบันทึกถ้อยคำของ ผช.ศ.นพพร โฆสิระโยธิน (รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.กาฬสินธุ์) และ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ของ มรภ.กาฬสินธุ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมไว้ในสำนวนประกอบการพิจารณา

จ.มหาสารคาม ได้พิจารณาตามรายงานดังกล่าวข้างต้น เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงเรียนเสนอต่อ ก.อบต.มหาสารคาม เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ก.อบต.มหาสารคาม ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการฯ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานให้ทราบแล้ว

มีมติเห็นชอบให้ยุติเรื่องโดยไม่ให้ไปตรวจสอบและบันทึกถ้อยคำผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก พร้อมทั้งได้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เพื่อมอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคามแจ้งคณะกรรมการตรวจสอบฯทราบ

PIC-ผลประชม-ก.อบต.สารคาม-1

PIC-ผลประชม-ก.อบต.สารคาม-2

PIC-ผลประชม-ก.อบต.สารคาม-3

PIC-ผลประชม-ก.อบต.สารคาม-4

อ่านประกอบ : 
โชว์หนังสือบิ๊ก มรภ.กาฬสินธุ์ปัดเอี่ยวทุจริต ปมสอบพนักงานท้องถิ่น อบต.มหาสารคาม
ร้อง“อนุพงษ์”ให้ มท.ลงพื้นที่หาข้อเท็จจริง ปมสอบ ก.อบต.มหาสารคามฉาว
หลักฐานผู้ทรงคุณวุฒิ-สารคามพันปมจัดสอบฉาว! ก่อนสั่งยุติหาข้อเท็จจริง
ขมวดปมฉาว!จัดสอบท้องถิ่น อบต.-มหาสารคาม คำถามถึงความโปร่งใส ?