logo isranews

logo small 2

‘สรรพากร’ส่งหนังสือยิบ 65 ฉบับ ‘แช่เข็ง-สอบภาษี’8 ผู้ขาย‘ยาปราบศัตรูพืช’

เขียนวันที่
วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2558 เวลา 20:00 น.
เขียนโดย
isranews

2 บริษัท -6 หจก.ขายยาปราบศัตรูพืชหลายอำเภอภาคอีสาน เจอ กรมสรรพากร ส่งหนังสือถึง 65 ฉบับให้นายทะเบียนระงับจดชำระบัญชีเลิกกิจการ สาวลึกรายชื่อ‘กรรมการ-ผู้ถือหุ้น-งบดุล’อ้างค้างจ่ายชำระภาษี ก่อนหน้า‘อิศรา’พบ 8 รายแจ้งมีรายได้กว่า 4.2 พันล.

piidddwwweee

การจัดซื้อยาปราบศัตรูพืชในพื้นที่หลายอำเภออย่างน้อย 4 จังหวัดภาคอีสานในช่วงปี 2554-2555 ซึ่งมีที่ทำการอำเภอหลายแห่งเป็นคู่สัญญาและอยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สำนักงานตรวจแผ่นดิน (สตง.) ในเบื้องต้นมีข้าราชการอย่างน้อย 37 รายและเอกชนอย่างน้อย 4 รายเกี่ยวข้อง (เฉพาะคดีที่ถูก ป.ป.ช.ตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนฯมีเอกสาร 4 ราย แต่จากการตรวจสอบพบว่าเอกชนอย่างน้อย 8 รายเป็นคู่สัญญาจัดซื้อสารเคมี)ตามที่สำนักข่าวอิศรารายงานไปก่อนหน้านี้

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org ตรวจสอบพบว่า เอกชนทั้ง 8 รายที่เป็นคู่สัญญาซื้อขายสารเคมีปราบศัตรูพืชแม้ได้จดทะเบียนเลิกกิจการและนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทได้รับจดทะเบียนไปแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม-กันยายน 2555 แต่จนถึงขณะนี้ นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทฯยังไม่ได้รับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีให้แก่เอกชน 8 รายดังกล่าว เนื่องจากได้รับการประสานงานจากกรมสรรพากรทั้งสำนักงานตรวจสอบภาษีกลาง และ สรรพากรพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สรรพากรพื้นที่จังหวัดเลย สรรพากรพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ และสรรพากรพื้นที่มหาสารคาม (ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เอกชนตั้งอยู่ ) ให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเสียภาษี

หนังสือที่กรมสรรพากรส่งถึงหัวหน้านายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนั้นได้ขอทราบชื่อที่อยู่ของผู้ชำระบัญชีหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้นๆ เช่น กรณี บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด หจก. โชตชนิต หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง นอกจากให้ระงับการจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีไว้ก่อนยัง ยังขอสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ งบดุล งบกำไรขาดทุนด้วย

จากการตรวจสอบพบว่า กรมสรรพากรและสรรพากรพื้นที่ขอนแก่นได้ส่งหนังสือถึงพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดขอนแก่น ให้ระงับการจดทะเบียน เสร็จการชำระบัญชี

ราย บริษัท โชครับทรัพย์อนันต์ จำกัด ตั้งแต่ปี 2553- 2558 จำนวน 14 ครั้ง ครั้งแรก 27 ส.ค.53 ครั้งที่สอง 25 ม.ค.55 ครั้งที่สาม 27 ก.ย.55 ครั้งที่สี่ 3 ม.ค.56 ครั้งที่ห้า 4 มี.ค.56 ครั้งที่หก 1 ก.ค.56 ครั้งที่เจ็ด 25 ธ.ค.56 ครั้งที่แปด 26 ธ.ค.56 ครั้งเก้า 19 มิ.ย.57 ครั้งที่สิบ 19 ส.ค.57 ครั้งที่สิบเอ็ด 30 ต.ค.57 ครั้งที่สิบสอง 11 พ.ย.57 ครั้งที่สิบสาม 21 ม.ค.58 ครั้งที่สิบสี่ 16 ก.พ.58 (ดูเอกสารประกอบ)

ราย ห้างหุ้นส่วนจำกัด (หจก.) ศ.ศุภฤกษ์ สำนักตรวจสอบภาษีกลาง และ สรรพาพร พื้นที่ขอนแก่น ส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการค้าจังหวัดขอนแก่น ขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี ระหว่างปี 2555- 2558 จำนวน 10 ครั้ง ครั้งแรก 10 พ.ค.55 ครั้งที่สอง 27 ก.ย.55 ครั้งที่สาม 3 ม.ค.56 ครั้งที่สี่ 4 มี.ค.56 ครั้งที่ห้า 1 ก.ค.56 ครั้งที่หก 25 ธ.ค.56 ครั้งที่เจ็ด 24 ก.พ.57 ครั้งที่ แปด 11 พ.ย.57 ครั้งที่เก้า 21 ม.ค.58 และครั้งที่สิบ 27 เม.ย.58 (ดูเอกสารประกอบ) 

ราย หจก.นำทรัพย์เจริญ สรรพากรพื้นที่มหาสารคาม ส่งหนังสือถึงส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการค้าจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง ครั้งแรก 27 ก.ย.55 ครั้งสอง 4 มี.ค.55 ครั้งที่สาม 24 ต.ค.56 และครั้งล่าสุด 23 ก.พ.58 (ดูเอกสารประกอบ)

าย หจก.นัติชดา สำนักตรวจสอบภาษีกลาง และ สรรพาพร พื้นที่ขอนแก่น ส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการค้าจังหวัดขอนแก่น ขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จำนวน 8 ครั้ง ครั้งที่ 5 วันที่ 1 ก.ค.56 ครั้งที่หก 25 ธ.ค.56 ครั้งที่เจ็ด 4 ก.พ.57 และครั้งที่แปด 30 ต.ค.57 

ราย หจก.โชติชนิด สำนักตรวจสอบภาษีกลาง และ สรรพาพร พื้นที่ขอนแก่น ส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการค้าจังหวัดขอนแก่น ขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จำนวน จำนวน 6 ครั้ง ครั้งแรก 10 พ.ค.55 ครั้งสอง 27 ก.ย.55 ครั้งสาม 3 ม.ค.56 ครั้งสี่ 4 มี.ค.56 ครั้งที่ห้า 1 ก.ค. 56 และครั้งที่หก 25 ธ.ค.56

ราย หจก.เมืองเลยเพิ่มทรัพย์รุ่งเรือง สำนักตรวจสอบภาษีกลาง และ สรรพาพร พื้นที่เลย ส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการค้าจังหวัดเลย ขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จำนวน 7 ครั้ง ครั้งแรก 27 ก.ย.55 ครั้งที่สอง 4 มี.ค.56 ครั้งที่สาม 20 มี.ค.56 ครั้งที่สี่ 12 ก.ย.56 ครั้งที่ห้า 13 มี.ค.57 ครั้งที่หก 19 มิ.ย.57 และ ครั้งที่เจ็ด 4 ก.ย.57 (ดูเอกสารประกอบ)

ราย หจก.รับทรัพย์รุ่งเรือง สำนักตรวจสอบภาษีกลาง และ สรรพาพร พื้นที่กาฬสินธุ์ ส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการค้าจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จำนวน 6 ครั้ง ครั้งแรก 27 ก.ย.55 ครั้งสอง 4 มี.ค.56 ครั้งที่สาม 2 ส.ค.56 ครั้งที่สี่ 4 ธ.ค.56 ครั้งที่ห้า 10 มี.ค.58 และครั้งที่หก 17 มี.ค.58

ราย บริษัท มินถาพร จำกัด สำนักตรวจสอบภาษีกลาง และ สรรพาพร พื้นที่ขอนแก่น ส่งหนังสือถึงหัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจและการค้าจังหวัดขอนแก่น ขอให้ระงับการรับจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชี จำนวน 10 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก 27 ก.ย.55 ครั้งที่สอง 3 ม.ค.56 ครั้งที่สาม 4 มี.ค.56 ครั้งที่สี่ 1 ก.ค.56 ครั้งที่ห้า 12 ก.ย.56 ครั้งที่หก 7 พ.ค.57 ครั้งที่ เจ็ด 5 พ.ย.57 ครั้งที่แปด 11 พ.ย.57 ครั้งที่เก้า 21 ม.ค.58 และ ครั้งที่สิบ 30 เม.ย.58

รวม 8 ราย 65 ฉบับ บางฉบับมีบริษัทอื่นที่มิได้มีกรณีจัดซื้อสารเคมีรวมอยู่ด้วย

ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบงบการเงินที่นำส่งกรมพัฒนาธุรกิจกรค้าของ เอกชน ทั้ง 8 ราย แจ้งว่ามีรายได้ในแต่ละปี 2552-2554 (นับจากก่อตั้ง-เลิกกิจการ) รวม 4,274,812,784 บาท เฉพาะปี 2554 จำนวน 3,223,645,136 บาท

PIC ภาษแมลง 1

PIC ภาษแมลง 2

PIC ภาษแมลง 3

PIC ภาษแมลง 4

อ่านประกอบ:
หลักฐาน-ชื่อ'หญิงสาว'มัด! 8 ผู้ขายยาปราบศัตรูพืช 1.4 พันล. ที่แท้‘เครือข่ายเดียวกัน’
2 บ.-6 หจก.ยาปราบศัตรูพืช โชว์รายได้ 4.2 พันล.-ส่งหนุ่มวัย 22 ปีแจ้งเลิกกิจการ
พบ‘หุ้นใหญ่’หจก.ขาย‘ยาปราบศัตรูพืช’อายุแค่ 22-25 ปี รับ 446.3 ล้าน 
เปิดชื่อขรก.-เอกชนยกจ.บึงกาฬ! ป.ป.ช.ลุยสอบพันปมจัดซื้อสารป้องเชื้อราข้าว
พบ บ.ที่ 8 ฟันขาย‘ยาปราบศัตรูพืช’ 524 ล. -ลาม สนง.เกษตรฯด้วย 43 ล. 
เปิดอีก 3 บ. พันคดี'ยาปราบศัตรูพืช’ ฟันอื้อ 469.9 ล - แจ้งเลิกกิจการ ‘วันเดียวกัน’
เปิด 4 หจก.ซื้อขาย‘ยาฆ่าแมลง’ 87 ครั้ง 490 ล. ชนวนสอบผู้ว่าฯกับพวก 41 ราย