logo isranews

logo small 2

ผู้ว่าฯอยุธยาเซ็นปลดวิศวกรสร้างสะพานฯ 200 ปีถล่ม-ตัดเงินเดือน กก.ตรวจรับฯ

"ประยูร รัตนเสนีย์" ผู้ว่าฯอยุธยา เซ็นไล่ออก "สันติธรรม สีนวลสกุลณี" วิศวกรโยธา ปมสร้างสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี แต่ไม่เคยทำมาก่อนลดโทษแค่ "ปลดออก" ส่วน กก.ตรวจรับการจ้างโดนหักเงินเดือนคนละ 5% 3 เดือน ยุติเรื่องปลัด-ผอ.กองคลัง แจ้ง สตง. สอบ นายกเทศมนตรี ต.ท่าหลวง แล้ว

161158 ay 00

จากกรณีเหตุการณ์สะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เทศบาลตำบลท่าหลวง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา พังถล่ม เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2556 เนื่องจาก ใช้วัสดุก่อสร้างไม่ได้มาตรฐาน และก่อสร้างผิดแบบแปลนที่กำหนด ทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บทั้งสาหัส ไม่สาหัส รวม 17 ราย หลังจากเปิดใช้สะพานฯ ได้เพียง 9 เดือน และซ่อมแซมถึง 4 ครั้ง 

ขณะเดียวกัน เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายอนุนาท เสือสมิง บิดาเด็กหญิงวัย 10 ปี ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว และชาวบ้านผู้ได้รับความสูญเสีย เดินทางยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย ยืนยันว่า “เป็นการยื่นครั้งสุดท้าย”

ล่าสุด สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า นายประยูร รัตนเสนีย์ ผู้ว่าราชการ จ.พระนครศรีอยุธยาได้เซ็นคำสั่งหนังสือแจ้งการดำเนินการ กรณีสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปีพังถล่มเสียหาย ลงวันที่ 11 พ.ย. 2558 ระบุการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล ต.ท่าหลวง ว่า เทศบาล ฯได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทางวินัยแก่พนักงานเทศบาล ฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ดำเนินการสอบสวนตามพยานหลักฐานที่ปรากฏ และสอบสวนพยานผู้เชี่ยวชาญด้านสะพาน และได้ขอความร่วมไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.อยุธยา สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย สำนักก่อสร้างสะพาน กรมทางหลวงชนบท ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และรายงานผลการดำเนินการให้ จ.อยุธยา ทราบ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 คณะกรรมการตรวจการจ้าง ได้แก่ นายพิลึก ชัชวงษ์ รองปลัดเทศบาลฯ (ประธานกรรมการตรวจการจ้าง) และ น.ส.กานต์พิชชา งามภัก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (กรรมการตรวจการจ้าง) โดย คณะกรรมการเห็นว่า ประธานและกรรมการตรวจการจ้าง บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้าง จึงเห็นควรลงโทษลดขั้นเงินเดือน 1 ขั้น แต่เนื่องจาก ไม่เคยกระทำความผิดมาก่อน จึงเห็นควรลดโทษเป็น ตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 เดือน

กลุ่มที่ 2 ช่างผู้ควบคุมงาน ได้แก่ นายสันติธรรม สีนวลสกุลณี วิศวกรโยธา 6 โดย คณะกรรมการเห็นว่า จงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ฯ ปกปิดข้อความซึ่งควรต้องแจ้ง ประมาท เลินเล่อในหน้าที่ราชการ เห็นควรลงโทษ “ไล่ออก” แต่เนื่องจาก ไม่เคยกระทำผิดมาก่อน จึงเห็นควรลดโทษเป็น “ปลดออก”

กลุ่มที่ 3 ผู้มีหน้าที่ในการจัดทำ ตรวจสอบ เสนอความเห็นในฎีกาเบิกเงิน ได้แก่ นายอนุรักษ์ ลักษณะภู่ ปลัดเทศบาลฯ และ น.ส.ประเสริฐศรี เทพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง โดย คณะกรรมการเห็นว่า การจัดทำฎีกาเพื่อขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างสะพานฯ มิได้กระทำโดยประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ จึงเห็นยุติเรื่อง

กลุ่มที่ 4 ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมสะพานฯ ได้แก่  นายสันติธรรม สีนวลสกุลณี วิศวกรโยธา 6 (ปลดออก) และนายสันติ มะปรางหวาน นายช่างโยธาระดับ 2 โดย คณะกรรมการเห็นว่า บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจรับงานจ้าง จึงเห็นควรลงโทษ ตัดเงินเดือน 5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 3 เดือน เช่นกัน

หนังสือดังกล่าวยังระบุถึง การตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี ต.ท่าหลวง ว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในประเด็นข้อร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของ นายเชษฐา ปทุมรังสี นายกเทศบาลตำบลท่าหลวงแล้ว เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2556

โดย สรุปว่า นายเชษฐา ในฐานะผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร่างสะพานสมโภชกรุงรัตนะโกสินทร์ 200 ปี ได้รับการเสนอขอเบิกจ่ายเงินและได้อนุมัติการเบิกจ่าย โดยอาศัยเพียงการยืนยันจากช่างผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้อำนวยการกองคลัง และปลัดเทศบาลฯ ในการพิจารณาอนุมัติเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง อย่างไม่ถูกต้องกับปริมาณงานที่ทำ สร้างความเสียหายให้แก่เทศบาล ต.ท่าหลวง ถือเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ แต่เนื่องจาก นายกเทศมนตรีเป็นข้าราชการการเมือง ซึ่งไม่มีความผิดทางวินัย และได้พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีไปแล้ว

อย่างไรก็ดี กรณีนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ได้ขอให้ จ.อยุธยา ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ความเห็น ในกรณีร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายเชษฐา โดยทาง จ.อยุธยา ได้แจ้งให้ อ.ท่าเรือ ตรวจสอบและพิจารณาทำความเห็นตามอำนาจหน้าที่ ซึ่ง อ.ท่าเรือ ได้ดำเนินการสรุปความเห็นตามข้อเท็จจริง และพยานเอกสารตามที่เทศบาล ต.ท่าหลวง ได้ชี้แจงรายละเอียด แล้วสรุปรายงานต่อ จ.อยุธยา โดย จ.อยุธยา ได้รายงานผลการดำเนินการและชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเลขาธิการ สตง. ในประเด็นข้อร้องเรียนนายเชษฐาแล้ว เมื่อ 13 มิ.ย. 57 ตามความเห็นกฤษฎีกา ความว่า

"กรณีผู้ฟ้องให้มีคำสั่งถอดถอนนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง ตามมาตรา 73 นายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวงได้พ้นตำแหน่ง เนื่องจาก ครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อ 20 พ.ค. 56 หลังจาหที่สะพานพังทลายลง เมื่อ 28 เม.ย. 56 และต่อมา นายเชษฐา ได้รับเลือกเป็นนายกเทศมนตรีใหม่ เมื่อ 7 ก.ค. 56 จึงไม่สามารถใช้เหตุดังกล่าวให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 73 ได้"

ส่วน นายอนุนาท เสือสมิง บิดาของ ด.ญ. ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ระบุว่า เห็นได้ชัดที่อ้างว่า แจ้ง สตง. แล้วนั้น ปีนี้ทาง สตง. เพิ่งจะแจ้งหนังสือถึงผมล่าสุด 2 ฉบับ โดยระบุว่า จ.อยุธยา ยังไม่ตอบอะไรกลับมาเลย รวมถึง ความเห็นกฤษฎีกา เป็นแค่ความเห็น จะตั้งกี่คณะ จะเห็นดี เห็นชอบก็ได้ แต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาล ซึ่งไม่ควรนำมาอ้างอิง แบบนี้ต่อไปนักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับชาติ ใครทำผิดตอนดำรงตำแหน่งอยู่ แล้วรีบลาออกหรือประวิงเวลาดึงเรื่องให้ถึงครบวาระในการดำรงตำแหน่ง ก็ลงโทษไม่ได้ ซึ่งมันไม่ถูกต้อง เรื่องถึงได้อืดอาด ยืดยาด ล่าช้ามาก ๆ

(ดูเอกสารประกอบ)

161158 ay 01

161158 ay 02

161158 ay 03

อ่านประกอบ :

ยื่นครั้งสุดท้าย! เหยื่อสะพาน 200 ปีถล่มขอผู้ว่าลงโทษไล่'วิศวกร'ออก

ใช้ 9 เดือนซ่อม 4 ครั้ง! กก.สอบปมสะพาน 200 ปีถล่มยันฝีมือ"เอกชน"

กรมโยธาฯยังยัน'วิศวกร'สะพาน200ปีถล่มโทษแค่ลดเงินเดือน-ป.ป.ช.รุดสอบแล้ว

ตร.ส่งคดีสะพาน 200 ปีถล่มฯให้อัยการฟ้อง-"วิศวกร"รู้โดนสาวถึง รีบชิ่งหนี

"วิศวกร"สร้างสะพาน 200 ปีถล่มหนีแล้ว! ตร.ออกหมายจับพบปลอมเอกสารด้วย

รายชื่อ 17 นักการเมือง-ขรก.ในผลสอบคดีสะพานฯ 200 ปี อยุธยา ถล่ม!

เปิดเอกสารมัดสัมพันธ์ลึก "เอกชน-วิศวกร" สะพานฯถล่ม ไฉนคดีทุจริตไม่คืบหน้า!

มีคนตายถูกลงโทษแค่ตัดเงินเดือน! พ่อเหยื่อสะพานฯ200ปีถล่ม โวยให้ไล่ออก

เปิดหนังสือ"ดีเอสไอ"ตอบพ่อเหยื่อสะพาน200 ปีถล่ม ลุยล่าตัวผู้กระทำผิดแน่!