logo isranews

logo small 2

บ.แฝดรายที่ 3 ‘ควอลิตี้ คอมโปร’ เครือข่ายฯ 2 พันล.สมุทรปราการ ‘ฐาณุพงศ์-ณภพ’

เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่สมุทรปราการขยายวง พบบริษัทที่ 15 ‘ควอลิตี้ คอมโปร ใช้ทาวน์เฮาส์หลังเดียว บ.พาวเวอร์ ดิจิตอล ซ้ำตัวละครหน้าเดิม ชื่อ‘ฐาณุพงศ-ณภพ’ โผล่อีกแล้ว

120259 Qcom 00

มีข้อมูลที่น่าเชื่อว่า 2 บริษัทเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกลุ่ม 2 พันล. พื้นที่สมุทรปราการ บริษัท พาวเวอร์ดิจิตอลไอที จำกัด (บริษัทที่ 13) บริษัท สกาย ฟิวเจอร์ โซลูชั่น จำกัด (บริษัทที่ 14 ) ถูกจัดตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลกลุ่มเดียวกัน เนื่องเพราะ ตัวบุคคลผู้รับมอบอำนาจจดทะเบียน กรรมการ พยาน เป็นบุคคลชุดเดียวกัน อีกทั้ง มีสำนักงาน ‘ที่ตั้ง’ ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยใน อ.พระประแดง อยู่ติดกัน

ล่าสุดตรวจสอบพบบริษัทที่จดทะเบียนในช่วงเวลาเดียวกันอีกหนึ่งแห่ง เกี่ยวโยงกับ 2 บริษัทข้างต้น คือ บริษัท ควอลิตี้ คอมโปร จำกัด

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารการจดทะเบียนพบว่า บริษัท ควอลิตี้ คอมโปร จำกัดจดทะเบียน 28 มิ.ย. 2555 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์ ที่ตั้งเลขที่ 41/82 หมู่ที่ 9 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ มีผู้ถือหุ้น 3 คน

1.น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 15/30 ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ จำนวน 8,000 หุ้น

2.น.ส.นันทพร ด้วงสำรวย อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 77/2 หมู่ที่ 3 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ จำนวน 1,000 หุ้น

3.นายอุเทน สีละอ่อน อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 13 หมู่ที่ 6 ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก จำนวน 1,000 หุ้น  

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา ผู้เริ่มก่อการ/กรรมการผู้จดทะเบียน และจองชื่อนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (เอกสารใบจองระบุ 20  มิ.ย.55)

120259 Qcom 01

120259 Qcom 03

120259 Qcom 2

ผู้ปรากฏชื่อในเอกสารการจดทะเบียน

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ อายุ 33 ปี อยู่บ้านเลขที่ 10 หมู่ที่ 4 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ลงคำรับรองลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และ รับมอบอำนาจจาก น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา ยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจดจัดตั้งบริษัทต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพ ฯ (หนังสือมอบอำนาจ 28 มิ.ย. 55)

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122/116 หมู่ที่ 2 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ลงคำรับรองลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) และเป็นพยานในหนังสือมอบอำนาจยื่นจดทะเบียนจัดตั้ง ฯ

นางอำไพนรี ศรีดารณพ ปรากฏในเอกสารว่าเป็นผู้รับจ้างสอบบัญชี

หลังจากนั้นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงที่ตั้งและกรรมการ 2 ครั้ง

28 ก.พ. 2556 จดทะเบียนย้ายที่ตั้ง เลขที่ 95/8 หมู่ที่ 18 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งเดียวกับ บริษัท พาวเวอร์ดิจิตอลไอที จำกัด (มอบอำนาจให้นายพูลทวี เอนกศิลปพจน์ อยู่บ้านเลขที่ 2/46 หมู่ที่ 8 ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ยื่นจด ฯ มี น.ส.เยาวภา กิ่งนอก พยาน – หนังสือมอบอำนาจ 28 ก.พ. 56)

1 ก.ค. 2556 จดทะเบียนให้ นายจักรภพ ชาญญาเกียรติ เป็นกรรมการแทน น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา กระทั่งปัจจุบัน

ไม่ปรากฏงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

120259 Qcom 04

จากการตรวจสอบพบว่า น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา ผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ น.ส.นันทพร ด้วงสำรวย นายอุเทน สีละอ่อน ไม่เคยปรากฏเกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนบริษัทก่อนหน้านี้

ขณะที่ บุคคลอื่น ได้แก่ นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก นางอำไพนรี ศรีดารณพ ผู้สอบบัญชี และ นายจักรภพ ชาญญาเกียรติ มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับหลายบริษัท

น่าสังเกตว่า ในเอกสารใบจองชื่อนิติบุคคลที่แจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าระบุ น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา เป็นผู้จองชื่อนิติบุคคล แต่ทว่า ‘อีเมล์’ ที่ใช้ติดต่อ กลับระบุชื่อ thanupong-ae@hotmail.com (อ่านคล้ายกับชื่อ ฐาณุพงศ์?) คล้ายกับการจดทะเบียนหลาย ๆ บริษัทก่อนหน้านี้

120259 Qcom 05

รายการจดทะเบียน บริษัท ควอลิตี้ คอมโปร จำกัด   

ชื่อ  

จดทะเบียน-ทุน (บาท)   ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท ควอลิตี้ คอมโปร จำกัด   

28 มิ.ย. 55 -  

1 ล้าน 

เลขที่ 41/82 หมู่ที่9 ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

28 ก.พ. 56

95/8 หมู่ที่18ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 

ประกอบกิจการค้าคอมพิวเตอร์

น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา

นายจักรภพ

ชาญญาเกียรติ (1 ก.ค. 56)  

(มอบอำนาจ นายพูลทวี เอนกศิลปพจน์ ยื่นจด ฯ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก พยาน)

หุ้นส่วน

น.ส.อิสรีย์ ศรีศุภรวัฒนา

น.ส.นันทพร ด้วงสำรวย

นายอุเทน สีละอ่อน  

1 ก.ค. 56 

นายจักรภพ ชาญญาเกียรติ

น.ส.นันทพร ด้วงสำรวย

นายอุเทน สีละอ่อน

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก  

ผู้รับมอบอำนาจยื่นจดทะเบียน  

นายฐาณุพงศ์ แสงวราพิพัฒน์

น.ส.เยาวภา กิ่งนอก  

พยาน

ผู้สอบบัญชี นางอำไพนรี ศรีดารณพ

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สำนักข่าวอิศรา รวบรวม 

หมายเหตุ :Infographic โดย นายนัฐกานต์ ยุบลมูล

อ่านประกอบ

INFOGRAPHIC โครงข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพฯ 16 บริษัท

เปิด'สกายฟิวเจอร์ฯ' คู่แฝด บ.พาวเวอร์ดิจิตอล เครือข่ายภาษี 2 พันล.สมุทรปราการ

ยึดสมุทรปราการ!ตั้งเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.แห่งที่ 13 -กก.หน้าใหม่กลุ่ม ‘ฐาณุพงศ์’

เปิด‘ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์’เครือข่าย 2 พันล. โยกที่ตั้ง 2 หน-ตัวละครใหม่โผล่   

ตามไปดู บ.คอมฯบ้าน 3 ชั้นห้วยขวาง 'เจ้าของ'อ้างถูกตรวจค้นโยงคืนภาษี 2 พันล.    

บ้าน ‘ณภพ’ อีกแล้ว! ที่ตั้ง บ.เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. โยก‘สนง.-กก.’อุตลุด 8 รอบ     

เปิดตัว-ปูมหลัง 'บุญเสริม' ซี 9 สรรพากรพื้นที่ กทม.21 ช่วงคดีคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.     

พบ‘มาเจสติคฯ’บ.ที่ 14 เครือข่ายภาษี 2 พันล. ใช้บ้านหุ้นใหญ่ 'ท็อปส์ไรเดอร์' ที่ตั้ง    

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ 21 ยันคดีคืนภาษี 2 พันล.ส่งกรมฯแล้ว-เผยชื่อซี 9 ปี 54-56    
เปิดทาวน์เฮาส์ที่ตั้ง'เฮงดีฯ'เครือข่ายคืนภาษี-เจ้าของแฉชายหน้าตี๋เช่าจด บ.แล้วหนี    

เฮงดีฯ!บริษัทล่าสุดเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. กรุงเทพฯ ใช้'ตัวละคร'ใหม่    

‘ที.ที.บิสซิเนสฯ’ ธุรกิจแรก ‘ธรรมวิชญ์-ฐาณุพงศ์’ คู่หูขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.      

เปิดชื่อบิ๊ก ขรก.สรรพากร พันกรณีคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. สมุทรปราการ      

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรีที่ตั้ง 2 บ.เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ-เปิด‘เอแอนด์เอฯ’ราย 11        

พูดไม่ได้!สรรพากรสมุทรปราการปิดปากคดีภาษี 2 พันล.-หน.ส่วนฯยันส่งกรมฯ 8 บ.      

หนุ่มวัย 20 ปีโผล่อีกแห่ง นั่ง กก.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-‘หน้าเดิม’ครบ       

เผยโฉม 'ณภพ' ตัวละครใหญ่ 9 บริษัท คดีคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. อยู่บ้าน 3 ชั้น       

เปิด‘ตัวละครใหม่-บริษัทที่ 9’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-โยง 9 บ. 3 จังหวัด        

INFOGRAPHIC:ชัดๆ ขุมข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. 8 บ.พื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อม 2 จว.         

พยานอื้อ100 ปาก!ดีเอสไอแย้มคดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.‘ตัวการ’นับสิบคน         

ให้‘หนุ่ม 20 ปี’เป็น กก.! เปิด‘เจเคพี เอ็กซ์ซิมฯ’เครือข่ายคืนภาษี กรุงเทพฯรายที่ 8    

บ.เจเคพี อิมพอร์ต ฯ! จิ๊กซอว์ล่าสุด ขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.          

‘ห้องเช่า’ ห้างดังรังสิต!ที่ตั้งเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.-ซี.เอ.ที.คอมฯรายที่ 4           

4 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ‘อินฟินิตี้-แทงค์กิ้วฯ’ อยู่ใน‘บ้านร้าง’หลังเดียว            

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’             

เปิดคำสั่ง ‘สรรพากร’ 86 ฉบับ ไล่สอบตามหลัง 12 บ.คดี 2 พันล. ค้างจ่ายภาษี             

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.ใช้ ‘บ้านร้าง’หลังเดิม ‘ที่ตั้ง’                

INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล้าน 'เจ๊นก'กับพวก               

บ.มิลเลนเนียมฯเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ใช้'บ้านร้าง'หลังเดียว อินฟินิตี้ฯ เป็นที่ตั้ง            

เผยโฉม ห้องเช่า-บ้านร้าง! ลุยค้นหาที่ตั้ง 2 แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี 11.6 ล.            

บริษัทที่ 2 โผล่! 11.6 ล้าน‘อินฟินิตี้ เวิลด์’ เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ 2 พันล.          

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม 2 พันล.                

บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม 8.7 ล. โยงสมุทรปราการ                

‘คนเดียว’ยื่นจด10แห่ง! เครือข่ายคืนภาษี จ.สมุทรปราการ11บริษัท455ล้าน                

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง‘เพอร์เฟคโต้ฯ’เครือข่ายคืนภาษี2พันล. บริษัทที่11                

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่10                

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี98.2ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง'                

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่9'สมุทรปราการฟัน46ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2บ.100ล.                   

ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน3ปท.-สมุทรปราการ9ราย โผล่3จว.ชายแดนอีสาน                  

เจาะทุจริตคืนภาษี4.3พันล. ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่2พันล. หน้าที่ปกติ‘สื่อ-อิศรา’                  

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ2เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี2พันล.                  

แกะรอย อธิบดี -ขรก.ซี9สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.?                  

พบบริษัทที่8!สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร52.2ล้าน                  

ขุมข่ายธุรกิจ2ตัวละคร บ.คืนภาษี21ล.กรมสรรพากร โยงใยเป็นพรวน10บริษัท                  

เปิดบริษัทที่7สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง6ครั้ง ฟัน21ล้าน                  

'ห้องเดียว'ตั้ง3บริษัทรวด!‘ตัวละคร’ขบวนการคืนภาษี2พันล.โผล่กรุงเทพฯ                  

สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ6บริษัท334ล.โยง‘5บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร                  

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่2บ.คืนภาษี61ล. อาชีพ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ                  

2บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน61ล.!เปิดแห่งที่6สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี2พันล.                  

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก49ล.!เครือข่ายคืนภาษี2พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่5                  

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต'รับเงิน137ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี2พันล.                  

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น                  

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ตั้ง2บริษัท ฟันเละ137ล้าน                  

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่3เครือข่าย‘เจ๊นก’รับเงินคืนภาษีอีก71ล้าน                  

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี2พันล.                  

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม2พันล.                  

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2                  

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.                  

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน                  

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน                  

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน                  

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.                    

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน                    

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว                    

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน                    

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน                    

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน                    

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.                  

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.                    

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท                    

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ                    

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง                    

ยังมี‘นักการเมือง-ข้าราชการ’อีก16คน พัวพันคดีคืนภาษี4.3พันล.