logo isranews

logo small 2

เปิด‘อาริฟอร์ม’บ.แรกเครือข่ายภาษี‘คัมภีรดา’โยก‘ที่ตั้ง-กก.’11 รอบ โผล่เกาะสมุย

แกะรอย บ.แรกเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’ปี 49 ชื่อ‘อาริฟอร์ม’ จดทะเบียนเปลี่ยน‘ที่ตั้ง-กก.’ 11 รอบ โผล่เกาะสมุย ผุดสาขาย่าน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ล่าสุดเพิ่มวัตถุประสงค์ ‘รับเหมาขุดลอกคลอง’ อยู่ร่วม พลัสทู อิมพอร์ท-ไอ ที พาร์ท

070359 vat 00

หากไม่นับเครือข่ายคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 39 บริษัท แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 16 บริษัท สมุทรปราการ 15 บริษัท สมุทรสาคร 7 บริษัท และ นครปฐม 1 บริษัท มีตัวละครหลัก 16 คน ได้แก่ นายฐาณุพงศ์ แสงวรพิพัฒน์  นายธนันท์ชัย วีริยาวัลย์ นายเชาวลิต ศรีวงศ์ นายสมชาติ อุตราช นายรัชเขต โรจนวิภาต นายสันติ รัตคาม น.ส.ภูริตา แซ่เตียว (กลุ่มผู้มีชื่อเป็น ‘ผู้รับมอบอำนาจ’ จดทะเบียน) และ น.ส.เยาวภา กิ่งนอก นายไพศาล เชชเอม น.ส.สุพรรณิกา โปธากาศ น.ส.อัญชลี พรมมา นายฐิติวัฒน์ กังแฮ น.ส.รุ่งรัตน์ กาญจนประดิษฐ์ นายเจน ลิ้วทอง และ นายสมชาย แซ่จึง (กลุ่มผู้มีชื่อเป็นพยาน) และ นายณภพ ชาญญาเกียรติ (ผู้ปรากฏชื่อเป็นกรรมการจำนวน 9 บริษัท)

กลุ่มเอกชนผู้จดทะเบียนส่งออกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งที่สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานก่อนหน้านี้ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์ พอร์ต จำกัด บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด พื้นที่เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด ย่านสะพานสูง กรุงเทพ ฯ ล่าสุด พบอีก 1 ราย คือ บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด เกี่ยวโยงกับ 3 บริษัท ข้างต้น

บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด จดทะเบียน 30 พ.ค. 2549 ทุน 1 ล้านบาท ประกอบธุรกิจขายส่ง ขายปลีก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร ที่ตั้งเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ มีผู้ถือหุ้น 7 คน

1.น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง อาชีพรับจ้าง อายุ 28 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 7,000 หุ้น

2.น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง อาชีพค้าขาย อายุ 33 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

3.น.ส.กัญญาณัฐ จุตัน อาชีพรับจ้าง อายุ 22 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 4 ต.แม่จริม อ.แม่จริม จ.น่าน จำนวน 500 หุ้น

4.นางเล็ก เพชรม่วง อาชีพค้าขาย อายุ 57 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

5.นายสาริน เพชรม่วง อาชีพรับจ้าง อายุ 29 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

6.นายอนุวัฒน์ เพชรม่วง อาชีพรับจ้าง อายุ 31 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 253/361 หมู่ที่ 3 ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

7.นายศุภชัย แก้วสุดชี อาชีพรับจ้าง อายุ 20 ปี (ขณะนั้น) อยู่บ้านเลขที่ 11 ถ.แม่เนี้ยว แยก 3 เขตดินแดง กรุงเทพฯ จำนวน 500 หุ้น

รวม 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ผู้เริ่มก่อการผู้ขอจดทะเบียน และเป็นกรรมการ

070359 vat 01

070359 vat 02

บุคคลอื่นที่ปรากฏในหนังสือบริคณห์สนธิ

นายศุภชัย บุญสุข อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 6001/36 ถ.ประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ นายภาสกร พุ่มเข็ม อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 17 หมู่ 2 ต.บางตะเคียน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ลงคำรับรองลายมือชื่อเป็นพยาน (แบบ บอจ.2) นายธนนท์ ธัญญาวุฒิ ปรากฏชื่อเป็นผู้รับจ้างสอบบัญชี

หลังจากนั้น จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ (7 ครั้ง) ที่ตั้ง และวัตถุประสงค์ รวม 11 ครั้ง

26 ก.พ. 2552 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ออกจากกรรมการ โดยมี น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ เป็นกรรมการ แทน (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดทะเบียนฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง เป็นพยาน)

16 ก.ย. 2552 เพิ่มกรรมการอีก 2 คน คือ นายสาริน เพชรม่วง น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง และ น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ รวมเป็น 3 คน (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดทะเบียนฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ น.ส.มยุรี ตะเพียนทอง เป็นพยาน)

11 มี.ค. 2553 จดทะเบียนเปลี่ยนสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 124/29 หมู่ที่ 2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน)

070359 vat 03

070359 vat 04

070359 vat 05

28 มิ.ย. 2554 น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ ออกจากกรรมการ นายสุคนธ์ ทิพย์มาก น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง และ นายสาริน เพชรม่วง เป็นกรรมการ (น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง รับมอบอำนาจ ยื่นจดฯ น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง พยาน)

21 ก.ค. 2554 จดทะเบียนเพิ่มสำนักงานที่ตั้งสาขา เลขที่ 31/2000 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1 พ.ย. 2554 นายสุคนธ์ ทิพย์มาก ออกจากกรรมการ น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง เข้าเป็นกรรมการแทน มี น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง และ นายสาริน เพชรม่วง ร่วมเป็นกรรมการ รวม 3 คน (น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง รับมอบอำนาจ ยื่นจดฯ น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง พยาน)

23 เม.ย. 2555 จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงสำนักงานที่ตั้งเลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ

4 มี.ค. 2556 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ออกจากกรรมการ เหลือ นายสาริน เพชรม่วง และ น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง (มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จดทะเบียนฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน)

31 ก.ค. 2557 น.ส.กัญญารัตน์ จุตัน เข้าเป็นกรรมการเพียงคนเดียว (มอบอำนาจให้ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ จดทะเบียนฯ มานะจิตประเสริฐ พยาน)

12 พ.ย. 2557 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง เข้าเป็นกรรมการ ร่วม น.ส.กัญญารัตน์ จุตัน (มอบอำนาจให้ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ จดทะเบียนฯ มานะจิตประเสริฐ พยาน)

13 มี.ค. 2558 จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ ฯ รับเหมา ขุดลอกคลอง (น.ส.คัมภีรดา มอบอำนาจ นายสุเทพ อยู่คง ยื่นจดทะเบียน ฯ นางพรทิพา ประภัสสร พยาน) 

070359 vat 06

ณ 30 เมษายน 2558 น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง ถือหุ้นใหญ่ 9,800 หุ้น น.ส.กัญญาณัฐ จุตัน และ นางเล็ก เพชรม่วง คนละ 100 หุ้น

จากการตรวจสอบพบว่า นายสุคนธ์ ทิพย์มาก มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ทัฟ อินเตอร์เทรด จำกัด และ บริษัท ทริปเปิ้ลเอ็ม ซัพพลาย จำกัด เมื่อ 19 เม.ย. 2554 ร่วม นายชวลิต จันทน์คราญ และ นางวิบูลย์ลักษณ์ ศรีขจร เครือข่ายนางดลฤทัย สะพานแก้ว หรือ นางธนิดา ธนาดุลดำรง ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ

น่าสังเกตว่า บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด จดทะเบียนจัดตั้ง 30 พ.ค. 2549 ก่อน บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์ พอร์ต จำกัด บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด  และ บริษัท ไอที ออล โซลูชั่น จำกัด และล่าสุดบริษัทกลุ่มนี้ได้จดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์รับเหมาขุดลอกคลอง เมื่อ 13 มี.ค.58 เหมือนๆกัน

สำหรับที่ตั้งปัจจุบัน เลขที่ 999/32 หมู่บ้านเดอตะวัน ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ เป็นบ้านอาศัย 2 ชั้นถูกใช้เป็นที่ตั้ง บริษัท พลัสทู อิมพอร์ท เอ็กซ์พอร์ต จำกัด และ บริษัท ไอ ที พาร์ท จำกัด

รายการจดทะเบียนบริษัท อาริฟอร์ม จำกัด

ชื่อ

 

จดทะเบียน-ทุน (บาท) ที่ตั้ง ประกอบกิจการ

กรรมการ

ผู้ถือหุ้น

พยาน-ผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อาริฟอร์ม จำกัด 30 พ.ค. 2549 – 1 ล้าน 

253/361หมู่ที่3แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ  

11 มี.ค. 2553  

124/29 หมู่ที่2 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  

(มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จด ฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน)

21 ก.ค. 2554 

เพิ่มสาขา เลขที่31/2000 หมู่ที่ 2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

23 เม.ย. 2555 

999/32 หมู่บ้านเดอตะวัน ถ.เคหะร่มเกล้า แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพ ฯ 

ขายส่ง ขายปลีก คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร

13 มี.ค. 2558  

เพิ่มวัตถุประสงค์ ฯ รับเหมา ขุดลอกคลอง

(คัมภีรดา มอบ ฯ นายสุเทพ อยู่คง ยื่นจด ฯ นางพรทิพา พยาน)

น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง(จองชื่อ) 

26 ก.พ. 2552  

น.ส.พิมพา จันทรวิเศษ กรรมการ

(มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จด ฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ น.ส.มยุรี ตะเพียนทองพยาน)

16 ก.ย. 2552

น.ส.พิมพา จันทรวิเศษนายสาริน เพชรม่วง

น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง

(มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จด ฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน) 

28 มิ.ย. 2554  

นายสุคนธ์ ทิพย์มาก

น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง

นายสาริน เพชรม่วง

(สารินมอบ ฯ น.ส.คัมภีรดา ยื่นจด ฯ น.ส.ปิยะรัตน์ พยาน)

1 พ.ย. 2554  

น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง นายสาริน เพชรม่วง

(มอบ ฯ น.ส.คัมภีรดา จด ฯ น.ส.ปิยะรัตน์ พยาน)

4 มี.ค. 2556   

นายสาริน เพชรม่วง น.ส.ปิยะรัตน์ เพชรม่วง

(มอบอำนาจนายไพโรจน์ ชัยศรีสุขกัมพล จด ฯ น.ส.สุวรรณี มานะจิตประเสริฐ พยาน)

31 ก.ค. 2557  

น.ส.กัญญารัตน์ จุตัน กรรมการ

(มอบอำนาจ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ จด ฯ น.ส.สุวรรณี ฯพยาน)

12 พ.ย. 2557  

น.ส.คัมภีรดา เพชรม่วง

น.ส.กัญญารัตน์ จุตัน (มอบอำนาจ นายวิศรุจน์ อภิพรรุ่งอนันต์ จด ฯ น.ส.สุวรรณี ฯ พยาน)

นายศุภชัย บุญสุข  

นายภาสกร พุ่มเข็ม

ไม่พบข้อมูลผู้จด ฯ

นายธนนท์ ธัญญาวุฒิ ผู้สอบบัญชี

ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักข่าวอิศรา รวบรวม  

อ่านประกอบ

เปิดชื่อ 16 ตัวละคร พัน 39 บ.เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. -ใช้ ‘ผู้รับมอบอำนาจ’7 คน

พบอีก บ.เครือข่ายคืนภาษีส่งออกคอมฯย่านสะพานสูงโยง 2 แห่ง-ชาย 74 ปีนั่ง กก.

โยงเกือบสิบ! บ.ไอทีพาร์ท เครือข่ายภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’- ถูกสรรพากรสอบหนัก  

ใช้ผู้สอบบัญชีชุดเดียวกัน!‘ไอที พาร์ท’เครือข่ายภาษีกลุ่ม‘คัมภีรดา’ แจ้งรายได้ 221 ล.  

ลุยพิสูจน์ บ.พลัสทูฯลาดกระบัง ถูกสรรพากรสอบ ที่แท้บ้าน 2 ชั้นหลังเดียว 3 บริษัท  

น้องสาวผู้ถือหุ้น บ.พลัสทูฯลาดกระบัง แจงไม่ได้รับเงินคืนภาษี-ปัดเกี่ยวกลุ่ม 2 พันล.   
สรรพากรบี้ติด 3 ปี บ.พลัสทูฯ เครือข่ายภาษี ‘ลาดกระบัง’-แจ้งรายได้แค่ 7.5 ล้าน   

พบอีกเครือข่าย ‘ลาดกระบัง’ บ.พลัสทู อิมพอร์ทฯ ‘ผู้ถือหุ้น’ ชุดใหม่ โยงกลุ่ม 2 พันล.    

INFOGRAPHIC : โครงข่าย 39 บ. คดีคืนภาษี 2 พันล. 4 จ. ‘กรุงเทพฯ-นครปฐม’     

33 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ใช้‘ผู้สอบบัญชี’4 คน-รายเดียวโผล่ 13 แห่ง     

สรรพากรส่งหนังสือ 6 ฉบับบี้ บ.เอวันพลัสฯคืนภาษี นครปฐม-พบโยงใยนับสิบแห่ง     

บ.ส่งออกคอมฯ กลุ่มคืนภาษี 2 พันล. นครปฐม ที่แท้!ห้องเช่า-ร้านขายข้าวสาร     

โผล่นครปฐม!เครือข่ายคืนภาษี 2 พันล. ‘ตัวละคร’กลุ่มเดียวกัน ตั้ง บ.ส่งออกคอมฯ      

เจอแล้ว!ตัวละครเอกคดีคืนภาษี 2 พันล. ‘คนเดียว’ 22 บริษัท ติดโผ ดีเอสไอ?      

INFOGRAPHIC: โครงข่ายเชื่อมโยง 15 บ.คืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. สมุทรปราการ       

ลุยค้นความจริง บ.กลุ่มคืนภาษี 2 พันล.สมุทรสาคร ที่แท้!ห้องเช่า-ร้านนวดแผนไทย        

แกะรอย ‘ฐาณุพงศ์’ ตัวละครเอก 14 บ.คดีคืนภาษี - ‘โฮเนสท์ คอมฯ’รายล่าสุด        

หนังสือ‘สรรพากร’ 45 ฉบับ ‘แช่แข็ง-สอบภาษี’ตามหลัง 15 บ.เครือข่ายกลุ่ม 2 พันล.         

เผยแพร่ให้‘สาธิต’อดีตอธิบดีสรรพากรพ้นตำแหน่ง ถูกไล่ออกคดีโกงภาษี 4 พันล.          

พบอีก!อีเมลปริศนา 'ลิงน้อย' ตั้ง บ.เครือข่ายคืนภาษี สมุทรสาคร กลุ่ม‘ฐาณุพงศ์’          

แกะรอย 'อีเมล' ปริศนา! ตั้ง 6 บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล. ใครบงการ?           

บ.แฝดรายที่ 3 ‘ควอลิตี้ คอมโปร’ เครือข่ายฯ 2 พันล.สมุทรปราการ ‘ฐาณุพงศ์-ณภพ’            

INFOGRAPHIC โครงข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม 2 พันล.พื้นที่กรุงเทพฯ 16 บริษัท            

เปิด'สกายฟิวเจอร์ฯ' คู่แฝด บ.พาวเวอร์ดิจิตอล เครือข่ายภาษี 2 พันล.สมุทรปราการ            

ยึดสมุทรปราการ!ตั้งเครือข่ายคืนภาษี 2 พันล.แห่งที่ 13 -กก.หน้าใหม่กลุ่ม ‘ฐาณุพงศ์’            

เปิด‘ไทยเทเนียม ซอฟต์แวร์’เครือข่าย2พันล. โยกที่ตั้ง2หน-ตัวละครใหม่โผล่              

ตามไปดู บ.คอมฯบ้าน3ชั้นห้วยขวาง'เจ้าของ'อ้างถูกตรวจค้นโยงคืนภาษี2พันล.               

บ้าน‘ณภพ’อีกแล้ว! ที่ตั้ง บ.เครือข่ายคืนภาษี2พันล. โยก‘สนง.-กก.’อุตลุด8รอบ                

เปิดตัว-ปูมหลัง'บุญเสริม'ซี9สรรพากรพื้นที่ กทม.21ช่วงคดีคืนภาษีกลุ่ม2พันล.                

พบ‘มาเจสติคฯ’บ.ที่14เครือข่ายภาษี2พันล. ใช้บ้านหุ้นใหญ่'ท็อปส์ไรเดอร์'ที่ตั้ง              

สรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ21ยันคดีคืนภาษี2พันล.ส่งกรมฯแล้ว-เผยชื่อซี9ปี54-56      

เปิดทาวน์เฮาส์ที่ตั้ง'เฮงดีฯ'เครือข่ายคืนภาษี-เจ้าของแฉชายหน้าตี๋เช่าจด บ.แล้วหนี               

เฮงดีฯ!บริษัทล่าสุดเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล. กรุงเทพฯ ใช้'ตัวละคร'ใหม่               

‘ที.ที.บิสซิเนสฯ’ธุรกิจแรก‘ธรรมวิชญ์-ฐาณุพงศ์’คู่หูขบวนการคืนภาษีกลุ่ม2พันล.                

เปิดชื่อบิ๊กขรก.สรรพากรพันกรณีคืนภาษีกลุ่ม2พันล. สมุทรปราการ                 

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรีที่ตั้ง2บ.เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ-เปิด‘เอแอนด์เอฯ’ราย11                  

พูดไม่ได้!สรรพากรสมุทรปราการปิดปากคดีภาษี2พันล.-หน.ส่วนฯยันส่งกรมฯ8บ.                 

หนุ่มวัย20ปีโผล่อีกแห่ง นั่ง กก.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.-‘หน้าเดิม’ครบ                  

เผยโฉม'ณภพ'ตัวละครใหญ่9บริษัท คดีคืนภาษีกลุ่ม2พันล. อยู่บ้าน3ชั้น                  

เปิด‘ตัวละครใหม่-บริษัทที่9’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.-โยง9บ.3จังหวัด                   

INFOGRAPHIC:ชัดๆขุมข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.8บ.พื้นที่กรุงเทพฯ เชื่อม2จว.                    

พยานอื้อ100ปาก!ดีเอสไอแย้มคดีทุจริตคืนภาษีกลุ่ม2พันล.‘ตัวการ’นับสิบคน                    

ให้‘หนุ่ม20ปี’เป็น กก.! เปิด‘เจเคพีเอ็กซ์ซิมฯ’เครือข่ายคืนภาษี กรุงเทพฯรายที่8               

บ.เจเคพีอิมพอร์ตฯ!จิ๊กซอว์ล่าสุดขบวนการคืนภาษีกลุ่ม2พันล.                     

‘ห้องเช่า’ห้างดังรังสิต!ที่ตั้งเครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.-ซี.เอ.ที.คอมฯรายที่4                      

4บ.เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.‘อินฟินิตี้-แทงค์กิ้วฯ’อยู่ใน‘บ้านร้าง’หลังเดียว                       

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.ใช้‘บ้านร้าง’หลังเดิม‘ที่ตั้ง’                        

เปิดคำสั่ง‘สรรพากร’ 86ฉบับ ไล่สอบตามหลัง12บ.คดี2พันล. ค้างจ่ายภาษี                        

เปิด บ.ใหม่‘ฟูลออฟชั่นฯ’เครือข่ายคืนภาษีกลุ่ม2พันล.ใช้‘บ้านร้าง’หลังเดิม‘ที่ตั้ง’                          

INFOGRAPHIC:ผังเครือข่ายขบวนการคืนภาษีกลุ่ม2พันล้าน'เจ๊นก'กับพวก                          

บ.มิลเลนเนียมฯเครือข่ายคืนภาษี2พันล. ใช้'บ้านร้าง'หลังเดียว อินฟินิตี้ฯ เป็นที่ตั้ง                       

เผยโฉม ห้องเช่า-บ้านร้าง! ลุยค้นหาที่ตั้ง2แห่ง บ.อินฟินิตี้ฯรับเงินคืนภาษี11.6ล.                       

บริษัทที่2โผล่!11.6ล้าน‘อินฟินิตี้เวิลด์’เครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯ2พันล.                     

‘ห้องเช่า’ถ.เพชรบุรี‘ที่ตั้ง’บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีกรุงเทพฯกลุ่ม2พันล.                           

บ.ซีเจ.เอ็กซิมฯเครือข่ายคืนภาษีพื้นที่กรุงเทพฯประเดิม8.7ล. โยงสมุทรปราการ                           

‘คนเดียว’ยื่นจด10แห่ง!เครือข่ายคืนภาษีจ.สมุทรปราการ11บริษัท455ล้าน                           

ห้องเช่าขายรถเข็นเด็ก!ที่ตั้ง‘เพอร์เฟคโต้ฯ’เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่11                           

ห้องปิดร้าง สมุทรปราการ!เปิด'ออลไอทีฯ'เครือข่ายคืนภาษี2พันล.บริษัทที่10                           

เผยโฉม บ.พูนทรัพย์-กรีนเทคฯ ผู้ขอคืนภาษี98.2ล.กรมสรรพากร ที่แท้'ตึกแถวปิดร้าง'                           

พบเครือข่ายคืนภาษี'บริษัทที่9'สมุทรปราการฟัน46ล. -‘ที่ตั้งเดียว’ 2บ.100ล.                              

ขบวนการคืนภาษีตั้งบริษัทใน3ปท.-สมุทรปราการ9ราย โผล่3จว.ชายแดนอีสาน                             

เจาะทุจริตคืนภาษี4.3พันล.ถึงเปิดโปงกลุ่มใหม่2พันล.หน้าที่ปกติ‘สื่อ-อิศรา’                             

เชื่อคนสรรพากรเอี่ยว!ดีเอสไอขอ2เดือนออกหมายจับคดีคืนภาษี2พันล.                             

แกะรอย อธิบดี -ขรก.ซี9สรรพากร ยุคกรณีคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.?                             

พบบริษัทที่8!สมุทรปราการ ขบวนการคืนภาษี กรมสรรพากร52.2ล้าน                             

ขุมข่ายธุรกิจ2ตัวละคร บ.คืนภาษี21ล.กรมสรรพากร โยงใยเป็นพรวน10บริษัท                             

เปิดบริษัทที่7สมุทรปราการ! ขบวนการคืนภาษี โยกที่ตั้ง6ครั้ง ฟัน21ล้าน                             

'ห้องเดียว'ตั้ง3บริษัทรวด!‘ตัวละคร’ขบวนการคืนภาษี2พันล.โผล่กรุงเทพฯ                             

สรุปขบวนการคืนภาษีสมุทรปราการ6บริษัท334ล.โยง‘5บ.ห้องเช่า’สมุทรสาคร                             

ที่แท้! กก.-หุ้นใหญ่2บ.คืนภาษี61ล. อาชีพ‘ขับรถส่งของ’-บ้านอยู่ชุมชนทุ่งครุ                             

2บริษัท‘ไร้ตัวตน’ฟัน61ล.!เปิดแห่งที่6สมุทรปราการ เครือข่ายคืนภาษี2พันล.                             

พบ บ.ไร้ตัวตน ฟันอีก49ล.!เครือข่ายคืนภาษี2พันล.ยึดสมุทรปราการ แห่งที่5                             

ตะลุย! พระประแดง ตามหา'ชวลิต'รับเงิน137ล. รวยจริง หรือ หุ่นเชิด คดี2พันล.                             

เป็นแค่ลูกจ้าง!หญิงสาว บ.รับเงินคืนภาษี53ล.แจง'อิศรา'กลัวผิด ถูกเอาชื่อถือหุ้น                             

ขบวนการคืนภาษี! ใช้‘ห้องเดียว’ตั้ง2บริษัท ฟันเละ137ล้าน                             

เปิดโฉม‘ห้องแถวเก่า’แห่งที่3เครือข่าย‘เจ๊นก’รับเงินคืนภาษีอีก71ล้าน                             

ลุยสาวเส้นทางเงิน บ.เจ๊นกกับพวก-อธิบดี'ดีเอสไอ'รับตั้งทีมสอบคดีโกงภาษี2พันล.                             

ที่แท้!เจ้าของร้านคอมฯห้างพันธุ์ทิพย์‘เจ๊นก’โยงอีกอื้อ บ.รับเงินคืนภาษีกลุ่ม2พันล.                             

เจอแล้ว!'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.รับเงินคืนภาษี136ล. อยู่บ้านหลังโต-รถหรู พระราม2                             

ทาวน์เฮ้าส์ทุ่งครุบ้านหญิงสาว'หุ้นใหญ่'บ.ท็อปส์ไรเดอร์รับเงินคืนภาษี4.4ล.                             

เปิดตัว'เจ๊นก'เจ้าของ2บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ผู้รับเงินคืนภาษี136ล้าน                             

พบ‘ห้องเช่า-ไร้ตัวตน’เป็นที่ตั้ง2บริษัท รับเงินคืนภาษี136ล้าน                             

เปิดโปง‘ไฮ-เดฟ’บ.ห้องเช่า-ไร้ตัวตน ฟันเงินคืนภาษี จ.สมุทรปราการ74ล้าน                             

เปิดหนังสือ26ฉบับ'สรรพากร'ไล่บี้ตามหลัง5บ.ห้องเช่า หลังคืนภาษี122.4ล.                               

สรุปปมขบวนการ‘คืนภาษี’ 5บ.ห้องเช่า จ.สมุทรสาคร ฟัน122.4ล้าน                               

บริษัทที่5รับเงินคืนภาษี4.4ล.! หญิงสาว กก.-ใช้‘ห้องเช่า’เดียวกันอีกแล้ว                               

‘ห้องเช่า’บริษัทที่4ได้เงินคืนภาษี26ล้าน ใช้‘ที่ตั้ง-ตัวละคร’ชุดเดียวกัน                               

‘หญิงสาว’หุ้นใหญ่ บ.คืนภาษีคดี2พันล.รับเป็นแค่พนักงาน-อุบแจงขอปรึกษาแฟนก่อน                               

ตามไปดู! บ.ห้องแถว'หญิงสาว'แห่ง3โผล่รับเงินคืนภาษี27ล. -โยกที่ตั้ง3หน                               

เปิด บ.เซ้าท์เอเบิล'ห้องแถว'จ.สมุทรสาคร'ที่ตั้งเดียว'ริชเทคฯ คืนภาษี32ล.                             

ลงมือช่วงไล่เลี่ยก๊วน'วีรยุทธ'!'สรรพากร'ยันส่งDSIลุยบ.ขอคืนภาษีกลุ่มใหม่2พันล.                               

เปิดตัว บ.ริชเทคฯ ขอคืนภาษี33ล.ห้องแถวปิดร้าง จ.สมุทรสาคร โยง5บริษัท                               

พบอีกกลุ่ม!คืนภาษี2พันล.!โยงขุมข่าย40บ.-3บิ๊กขรก.‘สรรพากร’ส่งดีเอสไอสอบ                               

ยังมีอีก!ป.ป.ช.จ่อฟันเพิ่มขรก.-เอกชนพันคดีคืนภาษี-ยันหลักฐานโยงถึง                              

ยังมี ‘นักการเมือง-ข้าราชการ’ อีก 16 คน พัวพันคดีคืนภาษี 4.3 พันล.?